• Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka

     • Informácie o našej škole - bedeker

      Vážení rodičia,

      zápis do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

      za prítomností detí a ich zákonných zástupcov

      v piatok  21. apríla 2023  v čase od 15.00 do 18.00 h    a

      v sobotu 22. apríla 2023 v čase od  8.00  do  12.00 h

                 v hlavnej budove ZŠ Karloveská 61, Bratislava.

       

      Zápisu sa zúčastnia deti a ich zákonní zástupcovia

      Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasledujem po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne  školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

      • Deň otvorených dverí sa uskutoční 4.4.2023 od 15.00 – 18.00
      • Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku
      • Po úspešnom odoslaní online prihlášky (formulára) zákonní zástupcovia dostanú na emailové adresy, ktoré uviedli v prihláške, potvrdzujúci email a prihlášku vo formáte pdf. Prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísanú oboma zákonnými zástupcami priniesť na zápis. Údaje sa overujú z rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonných zástupcov.

       

      V prípade, že máte vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte ZRŠ pre 1. stupeň Mgr. Martinu Lošonskú:  martina.losonska@zskarlova61.sk

       

      Podľa §144a zákona 245/2008 Z.z. sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      • Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, je potrebné k žiadosti a prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“ príloha č. 2.“

      Link na stiahnutie: Príloha č. 2 - Písommé vyhlásenie zákonného zástupcu

      • Ak sa zákonný zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľke školy „Písomné vyhlásenie“ príloha č. 3.

      Link na stiahnutie: Príloha č. 3 - Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

      Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uvedie túto skutočnosť v online prihláške do poznámky a  predkladá riaditeľke základnej školy spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie Centra poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?

      Ak zákonný zástupca uvažuje o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať ho do ZŠ a zároveň požiadať riaditeľku materskej školy (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva s prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu) o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

      Je však nutné prísť na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.5.2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní

      Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca k prihláške prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

      Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v SR. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky  a  písomne požiada riaditeľku školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia Slovenskej republiky.

      Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky

      Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 zo dňa 16. marca 2021 o určení školských obvodov pre základné školy  a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.

      Školský obvod pre ZŠ Karloveská 61 tvoria ulice:

      Borská, Brodská, Cesta na Červený most, Čavojského, Čárskeho, Dúbravská cesta, Ilkovičova, Karloveská (nepárne čísla), Konvalinková, Kuklovská, Lackova, Levárska, Líščie údolie (párne čísla 162 až 222) a (nepárne čísla 117 až 157), Litovská, Mokrohájska, Mlyny, Nám. Sv. Františka, Pernecká, Plávková, Pod Brehmi, Pod Rovnicami (párne čísla 32 až 56) a (nepárne čísla 61 až 67), Pustá, Púpavová, Sekulská, Silvánska, Sološnická, Staré grunty (okrem číseiel 130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 A,B,C,D, 326 A,B, 328, 330, 332), Stuhová, Suchohradská, Svíbová, Šaštínska, Špiezova, Ulica Rudolfa Mocka, Ulica Milana Kolibiara, Zohorská

       

      V zmysle zákona číslo 245/2008  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do inej ako spádovej školy.

       

      Informácie ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Karlovej Vsi nájdete: Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024

       

      V prípade, že máte otázky ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, kontaktujte nás mailom: martina.losonska@zskarlova61.sk

       

      Bratislava, 14.3.2023 


      BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      - samostatne sa obliecť a obuť,
      - zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
      - samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
      - správne vyslovovať všetky hlásky,
      - vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
      - kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok atď.),
      - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
      - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
      - poznať a rozlíšiť základné farby,
      - spočítať predmety do 5,
      - rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti (zopakuje vetu, čísla),
      - naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
      - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
      - orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
      - schopnosť sústrediť sa pri zjednodušenej ukážke Bourdonovho testu pozornosti,
      - orientačné a rozlišovacie schopnosti:
      orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
      orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
      orientácia v priestore;
      orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke).

       

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
      - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
      - na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
      - väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
      - nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
      - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
      - nezajakáva sa pri reči,
      - nepomočuje sa.

      Treba sa zamerať na: celkový zdravotný  a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), (ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť).

       

      NEZRELÝ PRVÁK

      Prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, znížená práceschopnosť, častá chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď. indikujú na neschopnosť zvládať požiadavky školy.

       

      Ukazovatele ZRELOSTI DETSKÉHO ORGANIZMU

      - pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať následkom telesnej stavby problémy,
      - tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik,
      - premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – postava sa predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere k telu,
      - začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé,
      - koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby,
      - realistickejšie chápanie sveta,
      - menšia závislosť na okamžitých potrebách,
      - rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfére,
      - kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány,
      - väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť.

       

      V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky.

       

      ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ ZAHŔŇA:

       

      VEK

      - čas nástupu do školy je medzi šiestym až siedmym rokom života dieťaťa. V tomto veku by už dieťa malo dosiahnuť potrebné vývinové zmeny, ktoré sú podmienené zrením a učením

      VNÍMANIE – zrakové aj sluchové

      - dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok

      - pozná farby a vie ich pomenovať

      - pozná tvary a vie ich pomenovať

      - pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania

      - berieme do úvahy aj úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku  v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

      GRAFOMOTORIKA A VIZUOMOTORICKÁ KOORDINÁCIA

      - kresba už vernejšie odráža skutočnosť

      - dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu

      - úchop písadla je správny

      - pri kreslení preferuje jednu ruku, ak dieťa strieda obe ruky, bolo by vhodné poradiť sa s odborníkmi, či je dieťa ľavák alebo pravák.

      HRUBÁ MOTORIKA

      - koordinovanosť pohybov, dieťa vie chytiť a hodiť veľkú loptu, vie skákať na jednej nohe

      ROZUMOVÉ POZNÁVANIE

      - deti sa začínajú opierať o analytické myslenie

      - lepšie postihujú podobnosti a rozdiely

      - začínajú chápať vzťahy a súvislosti, príčinu a dôsledok

      - vedia svoje meno a priezvisko, adresu

      - ovládajú detské riekanky a piesne

      - úroveň matematických predstáv  / rozoznávanie množstva, veľkosti, smeru, poradia

      VÝVIN REČI

      - školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky

      - dyslália by mala byť napravená ešte pred vstupom do školy, prípadne je dobré čo najskôr navštíviť logopéda

      PRACOVNÁ VYSPELOSŤ

      - dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti

      - zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť

      - má túžbu čítať, zaujíma sa o knihy a nové poznatky a má primerané psychomotorické tempo

      PROCESY POZORNOSTI

      - dieťaťa by mali byť už stabilnejšie, dieťa sa dokáže dlhšiu dobu sústrediť na činnosť, v tomto veku by to malo byť približne 20 minút

      CITOVÁ A SOCIÁLNA ZRELOSŤ znamená určitú emocionálnu stabilitu, odolnosť voči frustrácii a schopnosť prijať i prípadný neúspech. Strach, obavy, napätie, tréma obmedzujú výkonnosť dieťaťa. Pod pojmom sociálna zrelosť rozumieme to, že dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite, je schopné začleniť sa do kolektívu vrstovníkov,  vie prijímať hodnotenie a vie aj hodnotiť svoje aj cudzie správanie, nie je agresívne voči iným.

      Mgr. Adam Škopp, školský špeciálny pedagóg, zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie