• Výchovný a kariérový poradca

     • Základné informácie

     • Kontakt: Mgr. Simona Braciníková (simona.bracinikova@zskarlova61.sk)

      Konzultačné hodiny: v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

      Základné informácie o činnosti výchovnej a kariérovej poradkyne:

      • riešenie výchovno – vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou a poradenským zariadením
      • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
      • vypĺňanie, kompletizovanie a zaslanie prihlášok na všetky typy stredných škôl vrátane osemročných gymnázií