• Školský poriadok klubu

     • Školský poriadok klubu

     • Vážení rodičia, aby sme si žili v pohode a bez konfliktov, k tomu musí prispieť každý z nás. V každej usporiadanej spoločnosti platia určité pravidlá, ktoré nás usmerňujú, vytvárajú bezpečné hranice správania, medziľudských vzťahov a tolerancie. Aby naša škola bola bezpečným miestom pre všetkých, ktorí ju  "obývajú", aj tu platia určité pravidlá, ktoré sú uvedené v školskom poriadku školy a v školskom poriadku klubu. Všetky sme tu pre vaše - "naše" deti a tak Vás žiadame v rámci dobrej spolupráce o dodržiavanie týchto pravidiel. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

      Kolektív vychovávateliek

       

      Školský poriadok klubu

      I.      Riadenie a organizácia školského klubu detí

      1.    Riadením a usmerňovaním výchovno-vzdelávacej činnosti v klube je poverená vedúca vychovávateľka, ktorá je zároveň členkou vedenia školy.

      2.      Výchovno-vzdelávaciu činnosť v klube vykonávajú pedagogickí zamestnanci podľa výchovného programu klubu v súlade s § 114 zákona (školský zákon) v čase mimo vyučovania primerane veku, záujmom, potrebám a schopnostiam detí.                                     

      3.         Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

      4.      Pedagogickí zamestnanci zabezpečia pri nástupe detí do klubu oboznámenie sa so školským poriadkom klubu a so zásadami bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany. Školský poriadok klubu nadväzuje na školský poriadok školy, ktorý je záväzný aj počas pobytu dieťaťa v ŠKD a dieťa s ním je oboznámené na začiatku šk. roka. 

       

      II.        Prevádzka ŠKD

      1.      ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 do 17.30 hod.

      2.      Prerušenie prevádzky klubu počas školských prázdnin a rozsah dennej prevádzky určuje riaditeľ, pričom prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí po prerokovaní so zriaďovateľom.

      3.      ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku klubu.

       

      III.             Zaraďovanie detí

      1.      Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom. Zákonný zástupca dieťaťa podáva žiadosť o prijatie do klubu spravidla pri zápise do školy, najneskôr však do 15.septembra, pričom rozhodnutie sa vydáva na dva roky.

      2.   V posledných dvoch mesiacoch školského roka škola pravidelne zisťuje predbežný záujem o ŠKD na nasledujúci školský rok. Po ukončení dvojročnej platnosti rozhodnutia o prijatí vydané riaditeľkou školy, sa tak pôvodné rozhodnutie predĺži o jeden nasledujúci rok.

      3.      Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy prihlásení na pravidelnú dochádzku, deti zamestnaných rodičov a deti, ktoré služby ŠKD využívajú. Riaditeľ môže rozhodnúť aj o prijatí dieťaťa na prechodné obdobie, dĺžku ktorého vyznačí v rozhodnutí o prijatí.

       IV.            Výchovno-vzdelávacia činnosť

      1.      Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa zameriava na zmysluplné využívanie voľného času, oddych, relaxáciu a tematické oblasti výchovy, uspokojovanie individuálnych potrieb a všestrannú pomoc pri plnení školských povinností.

      2.      Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje so zreteľom na pravidelné striedanie oddychovej, relaxačnej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.

      3.      V rámci školského klubu zastrešujeme i externú krúžkovú činnosť pod vedením externých lektorov v budove školy. Rodičia majú možnosť v rámci pobytu dieťaťa v ŠKD svoje dieťa do týchto krúžkov prihlásiť.

      4.      V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pobytom na čerstvom vzduchu a takto podporovať ich dobrý telesný rozvoj.

      5.      V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú a utvrdzujú si učivo rôznymi aplikačnými úlohami.

      6.      V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

      7.      Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky jednotlivých oddelení.

      8.      Vychovávateľka výchovne pôsobí na deti počas stolovania v jedálni a v prípade, že sa stravuje v ŠJ, obeduje so svojim oddelením. Po skončení obeda odchádza z jedálne celé oddelenie spoločne. Poplatky za stravu a všetky zmeny zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúceho ŠJ.

      9.      Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci – vychovávatelia. V prípade ich neprítomnosti sa zabezpečí zastupovanie učiteľmi, ktorí majú pohotovosť.

      10.  Na výchovno – vzdelávaciu činnosť sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, knižnica, kuchynka, počítačová miestnosť, zážitková miestnosť, telocvičňa, ihriská a iné objekty školy.

         

      V.             Dochádzka detí

      1.      Dochádzka detí do ŠKD je podmienená zvládnutím základnej samoobslužnej činnosti dieťaťa a hygienických návykov. Ak dieťa nespĺňa tieto požiadavky po 3 mesiacoch (do konca novembra) a ani po spolupráci s rodičmi nedôjde k náprave, môže byť dieťa podmienečne vylúčené z ŠKD.

      2.      Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v dokumentácii o dieťati a v elektronickom čipovom systéme pre vyzdvihovanie dieťaťa z ŠKD. Rodičia, ktorí si deti z klubu vyzdvihujú, sú povinní si čip zakúpiť a požívať. Ak má dieťa denné samostatné odchody, rodičia sú povinní vopred o tejto skutočnosti informovať príslušnú vychovávateľku, pričom uvedú presný rozpis dní a času odchodu dieťaťa z klubu. Pre rodičov týchto detí  čip  nie je nutný.

      3.      Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do klubu, ak o skončenie dochádzky písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca, v ktorom chce skončiť dochádzku.

      4.      Riaditeľ po predchádzajúcom prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa môže rozhodnúť o podmienečnom vylúčení dieťaťa z klubu za závažné porušovanie školského poriadku školy a klubu, čím  pôvodné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do klubu automaticky zaniká. Tomuto rozhodnutiu predchádza opakované previnenie proti školskému poriadku školy a klubu, ktoré je objektívne prešetrené.

      5.      Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť z ŠKD uvoľnené do 14,00 h. Potom až od 15,00 h. Streda je rekreačný deň v čase od 14,00 – 15,45 h. Ak rodič preberá dieťa v inom čase ako je vymedzený režimom dňa v ŠKD, je povinný vyplniť a svojím podpisom potvrdiť „Uvoľňovací list dieťaťa z ŠKD“, ktorý mu predloží zodpovedná vychovávateľka.  Opätovný návrat dieťaťa, ktoré už priestory klubu opustilo, nie je možný.

      6.      Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 hod. do 7.30 hod. zodpovedajú rodičia. Po 7.30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7.30 hod. službukonajúci vychovávatelia uvoľnia deti do svojich tried. Vstup rodičov do šatní nie je dovolený.

      7.      Je zakázané púšťať deti domov na základe telefonického kontaktu, iba na písomný oznam.

      8.      Prevádzka ŠKD je do 17.30 h. Zákonný zástupca je povinný si dieťa vyzdvihnúť do uvedeného času. Nerešpektovanie času konca prevádzky (po 4 upozorneniach - zápisoch) bude nahlásené na sociálny odbor MiÚ KV.

      9. Aby sa nenarúšala činnosť s deťmi, vstup rodičov do priestorov a oddelení ŠKD je zakázaný. Rady Vám na Vaše otázky odpovieme po priamej výchovnej činnosti (po skončení pracovnej doby).

         

       VI.           Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť dieťaťa

      1.      Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti za bezpečnosť detí v klube zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z klubu pedagogický zamestnanec podľa rozvrhu týždennej činnosti.

      2.      Prechod detí do klubu v rámci školy a do klubu mimo školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu.

      3.      Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti v škole alebo inej záujmovej činnosti, zodpovednosť za dieťa preberá od pedagogického zamestnanca klubu príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.

      4.      Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

      5.      Pri podujatiach organizovaných mimo klubu zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec maximálne za 25 detí.

      6.      Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľka školy, zástupkyňa alebo vedúca vychovávateľka vyšší počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo nižší počet zúčastnených detí.

      7.      V prípade úrazu poskytne vychovávateľka, resp. zastupujúci učiteľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše záznam o úraze, prípadne okamžite upovedomí rodičov dieťaťa.

      8.      Pedagogický zamestnanec nesmie podať dieťaťu žiadne lieky.

      9.      Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu upovedomí o tom rodičov.

      10.  Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané. Deti majú zákaz používať mobilné telefóny a hodinky s telefónom.

      11.  Dieťa musí mať  prezúvky.

      12.  Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, prezúvky, topánky…) označené pre prípad odcudzenia.

      13.  Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a tajomníčkou školy.

      14.  Pri prechádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ, resp. zastupujúci učiteľ až do ich rozchodu pred objektom školy.

      15.  Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

       

      VII.          Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

      1.      Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec.

      2.      Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca podľa pokynov školy a to do 10. dňa príslušného mesiaca v mesačných platbách iba za daný mesiac (nerealizovať platby vopred).

      3.      Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

      4.      Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie mesačného poplatku.

      5.      Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

      6.       Pri dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v ŠKD zo zdravotných dôvodov/mesiac/ , je možné na základe písomnej žiadosti úhradu stanoveného poplatku odpustiť.

      7.      Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD do konca príslušného mesiaca a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o podmienečnom vyradení dieťaťa z ŠKD. V prípade, že platby nebudú vysporiadané do 30.06. príslušného roka, nebude žiakovi vydané vysvedčenie.

       

      Školský poriadok klubu bol prerokovaný a inovovaný 05.apríla 2023

       

      Mgr. Eva Horníková
      riaditeľka školy