• Prečo si vybrať našu školu?

     • Nadpis

     • MÁME TAKMER 50-ROČNÚ HISTÓRIU,  BOHATÚ NA VÝBORNÉ VÝSLEDKY!

       

      DARÍ SA NÁM A JE U NÁS DOBRE, PRETOŽE:

       

      • vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom všetci žijeme a budeme žiť.
      • vedieme deti k poznaniu svojej ceny, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností, k spravodlivému konaniu.
      • posilňujeme nevirtuálne vzťahy medzi všetkými členmi našej školy vrátane rodičov a známych.
      • nebojíme sa poukázania na chyby; sú dôležité, lebo nás upozorňujú, že máme pracovať inak.
      • nadobudnuté zručnosti a skúsenosti využívame nielen my ale aj naši žiaci pre osobnú radosť i pre radosť celej spoločnosti.
        


      ČO INÉ ROBIA NAŠI ŽIACI OKREM UČENIA SA?

       

      • Žiaci môžu byť členmi Školského detského parlamentu a prispievať tak svojimi cennými nápadmi k skvalitňovaniu a spríjemňovaniu výchovno-vyučovacieho procesu.
      • Žiaci môžu realizovať svoju tvorivosť a fantáziu pri výzdobe tried, chodieb i areálu školy, či pri príprave originálnych kultúrnych podujatí.
      • Žiaci môžu pracovať v školskej knižnici a získať tak praktické organizačné zručnosti.
      • Žiaci si môžu vyskúšať svoj talent na rôznych súťažiach, prehliadkach, tvorivých dielňach.
      • Žiaci sa môžu zúčastniť každoročne organizovaného jazykovo-poznávacieho kurzu vo Veľkej Británii, školských výletov, exkurzií, besied, výchovných koncertov, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, akcií pre pomoc ľuďom s postihnutím, deťom z detského domova či chudobným.

       

      ČO VÁM EŠTE PONÚKAME?

       

      • Okolie našej školy pripomína oázu zelene a pokoja. Všetci, i malí i veľkí,  sa podieľame na vytváraní príjemného okolia školy obklopenej zeleňou.
      • Dbáme na správny postoj a držanie tela dieťaťa, a preto sú v každej triede nové nastaviteľné lavice a stoličky.
      • V triedach zabezpečujú príjemnú klímu plastové okná prepúšťajúce dostatok denného svetla dôležitého pre podporu pozornosti a sústredenia sa.
      • Našou pýchou sú mnohé moderne vybavené učebne určené pre bohaté odovzdávanie vedomostí a skúseností. Disponujeme 8 interaktívnymi tabuľami.
      • Škola je vybavená modernou štruktúrovanou sieťou. V každej triede sú dva internetové vstupy
      • Súčasťou našej školy je i telocvičňa s novou odpruženou podlahou, posilňovňa, 2 počítačové miestnosti  zážitková miestnosť, ktorá sa práve premieňa na malú divadelnú sálu, knižnica, interaktívna miestnosť, Školský klub detí, školská jedáleň.
      • Zameriavame sa na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, informatickej výchovy od 2. ročníka, informatiky od 5. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka.
      • Sme zapojení do kvalitných projektov podporujúcich zdravie detí, ich bezpečnosť a dobré medziľudské vzťahy.