• Školský psychológ

     • Základné informácie

     • Kontakt: Mgr. Katarína Zemková (katarina.zemkova@zskarlova61.sk)

                      Mgr. Eva Hlistová (eva.hlistova@zskarlova61.sk)

      Konzultačné hodiny: 07.30 h. - 15.30 h., v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

      Psychologické poradenstvo v oblasti :

      • výchovných problémov pre rodičov a učiteľov
      • zvládania stresových situácií v škole a rodine
      • pri výbere strednej školy
      • riešenie šikanovania, zneužívania
      • školskej neúspešnosti
      • problematického začlenenia do kolektívu

      Preventívne programy:

      • komunikácia a riešenie konfliktov
      • odstráňme šikanovanie
      • sebahodnotenie a sebapoznávanie
      • deti a rodičia: www.ovce.sk
                           www.zodpovedne.sk

      Diagnostika:

      • školská zrelosť
      • profesijná orientácia
      • osobnosť
      • znaky porúch učenia