• Školský podporný tím

     • Základné informácie

     • STRATÉGIA INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA: Stratégia inkluzívneho vzdelávania - Činnosť školského podporného tímu na ZŠ Karloveská 61

      ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM (užší tím a členovia):

      Koordinátor tímu: Mgr. Adam Škopp, zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie, školský špeciálny pedagóg

      Vedúca metodického združenia Školského podporného tímu: Mgr. Simona Braciníková, sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa

      Školský psychológ: Mgr. Eva Hlistová - supervízor, Mgr. Katarína Zemková

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Nikola Paštrnáková - 2. ročník, Mgr. Andrea Ševčíková - 1., 4., 5., 6., 7. ročník, Mgr. Adam Škopp - 2., 3., 8., 9. ročník

      Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Simona Braciníková, sociálna pedagogička

      Sociálny pedagóg: Mgr. Simona Braciníková, vedúca MZ Školského podporného tímu, výchovná a kariérová poradkyňa

      Koordinátor práce s nadanými žiakmi: Mgr. Andrea Bachratá, učiteľka I. stupňa

      Koordinátor pre prácu so žiakmi s odlišným materinským jazykom: B.A. Alison Jayne Rybánska

      Školský a rovesnícky mediátor: Mgr. Adam Škopp

      Pedagogický asistent: Simona Achbergerová, Mgr. Jaroslava Hajašová, Mgr. Martina Hamarová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Jana Mišľanová, Mgr. Andrej Pinkalský

      Poradenské zariadenie: CPaP Fedáková 3 - Mgr. Monika Klapková, riaditeľka CPaP

      ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM (širší tím a členovia):

      Učiteľ I. stupňa: Mgr. Andrea Bachratá - vedúca MZ I. stupeň

      Učiteľ II. stupňa: Mgr. Júlia Kuchtová, Mgr. Zuzana Bublová

      Vychovávateľ: Mgr. Lýdia Matejová

      INTERVENČNÝ TÍM: viac info TU

      ORGANIZÁCIE, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME:

      VÚDPaP, Inklucentrum

      Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

      „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

      Viac na: POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

      Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

      Miesto realizácie – Celé územie SR

      Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

      Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

      Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

      Ciele:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

       

      Personálne zabezpečenie inklúzie:

      Pedagogickí a odborní zamestnanci:

      • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
      • sociálni pedagógovia
      • školskí špeciálni pedagógovia
      • školskí psychológovia