• Činnosť ŽŠR v šk. r. 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021

     • Žiacka školská rada pri ZŠ na Karloveskej ulici 61 v Bratislave aj tento rok zahájila svoju činnosť prvým zasadnutím v septembri, na ktorom sa zvolil predseda – Dorota Kristína Sládeková a podpredseda Tereza Hroboňová. Členmi ŽŠR boli žiaci 4.–9. ročníka, každú triedu zastupovali dvaja členovia. Tento sa rok k ŽŠR pridali aj dve žiačky z 3.B triedy, ktoré prejavili obrovskú chuť aktívne sa zapájať.  Tohtoročnú Žiacku radu tvorí 26 členov. Koordinátorom ŽŠR bola Júlia Kuchtová.

      ŽŠR zasadala v ranných hodinách alebo počas veľkej prestávky. Pri prechode na dištančné vzdelávanie sa jej stretnutia preniesli do online prostredia podľa potreby. Riadila sa plánom, ktorý bol schválený a prerokovaný s riaditeľkou školy. Na jeho tvorbe sa aktívne podieľali všetci členovia. Bol zostavený z tradičných, ale i nových akcií. Plán sa po dohode s vedením školy a vzhľadom na covidovú situáciu mierne menil.

      Cieľom ŽŠR bolo podporovať sociálne zručnosti žiakov ako sú: iniciatíva, vytrvalosť, tvorivosť, komunikácia, pomoc iným, riešenie problémov, snaha o dosiahnutie cieľa a iné. Počas školského roka si žiaci tieto zručnosti overili a zdokonalili hlavne pri komunikácii so spolužiakmi, s učiteľmi a vedením školy, ako aj pri tvorbe pravidelných rozhlasových vysielaní, informačných panelov. Členovia rady dokázali svoju činnosť riadiť samostatne, neopomínali však informovať a konzultovať svoje kroky s koordinátorom a vedením školy.

      Počas II. polroka ŽŠR úspešne realizovala tieto akcie:

      - školenie REFRESH – školenie pre koordinátor ŽŠR (21.apríl – 24.apríl 2021 a 21.jún 2021) – nadobudnuté cenné informácie ohľadom vedenia ŽŠR a aktivít, ktoré je možné so žiakmi realizovať

      - pokračovanie v hodnotení čistoty tried – po obnove prezenčného vyučovania sa pokračovalo v hodnotení čistoty tried a šatní

      - zorganizovanie Farebného týždňa ako prejavu jednotnosti – 26. apríl až 30.apríl 2021 a jeho pokračovanie v termíne 7.jún až 11.jún 2021

      - pravidelné rozhlasové vysielania na podporu školy v súťaži „Čerstvé hlavičky“

      - MDD spojené so Školou v pohode - škola nie je len o učení, ale aj o pohodovej a pozitívnej atmosfére – hravé zóny na jednotlivých poschodiach školy

      - participácia na „Burze kníh“, ktorá je organizovaná Simonkou Braciníkovou, sociálnou pedagogičkou

      ŽŠR pravidelne informovala o svojej činnosti prostredníctvom rozhlasových vysielaní, informačných panelov a webovej stránky školy. Žiacka rada taktiež absolvovala stretnutia s vedením školy, na ktorých spoločne diskutovali nielen o pripravovaných akciách, ale i o zlepšení života školy.

      Niektoré plánové akcie sa však kvôli dištančnému vzdelávaniu neuskutočnili a ich termín sa posunul na ďalší školský rok.