• História školy

     • Nadpis

     • Naša škola bola otvorená 1. septembra 1969. Je plnoorganizovaná, má 9 ročníkov. V školskom roku 2020/2021 je na prvom stupni v ročníkoch 1 – 4 13 tried, na druhom stupni v ročníkoch 5 - 9 je 9 tried. Pozostáva z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. V hlavnej budove sa nachádza riaditeľstvo a sekretariát školy, triedy, odborné učebne a kabinety. Počas existencie školy boli okrem odborných učební biológie, chémie a fyziky vybudované aj ďalšie učebne – odborná učebňa geografie – dejepisu, hudobnej výchovy, informačnej a komunikačnej techniky, anglického a nemeckého jazyka, učebňa techniky. Uvedené predmety sa nám tak darí vyučovať v priestoroch vybavených na tento účel vhodnými učebnými pomôckami. Medzi ďalšie miestnosti školy patrí zážitková miestnosť, špeciálnopedagogická miestnosť školského špeciálneho pedagóga a školská kuchynka. V školskej knižnici, ktorú sme kompletne zrekonštruovali aj z fondu predsedu vlády SR, aj z fondu rodičov, si majú žiaci možnosť zapožičať beletriu a odbornú literatúru. Túto miestnosť tiež využívame na rôzne aktivity nielen v rámci vyučovacieho procesu, ale i v popoludňajších hodinách v rámci činnosti ŠKD. Vo vedľajšej budove sa nachádza telocvičňa, 4 triedy prvých ročníkov, školský klub detí, školská jedáleň a kuchyňa. Rada školy súhlasila 10. 5. 2017 so zaradením školskej jedálne ako súčasti školy. Všetky učebne sú svetlé, vymaľované, spĺňajú hygienické požiadavky. MiÚ MČ Karlova Ves nám počas letných prázdnin v roku 2019 zrenovovala priestory prvých ročníkov a školského klubu detí. Nevýhodou je, že v škole máme len jednu telocvičňu, čo značne komplikuje tvorbu rozvrhu. V tomto školskom roku z dôvodu vyššieho počtu žiakov sme integrovali školský klub detí do tried prváckych ročníkov.

      Naša škola má dlhoročnú tradíciu a poskytuje primárne vzdelanie pre žiakov vo veku 6 – 10 rokov a nižšie sekundárne pre žiakov od 11 – 15 rokov. Počet žiakov v škole je závislý najmä od populačnej krivky v našom regióne, no je závislý aj od učebných plánov a ďalších služieb, ktoré škola ponúka. Sme škola zameraná na výučbu cudzích jazykov a na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu. Všetci žiaci od 1. ročníka sa učia cudzí jazyk, od tretieho ročníka sa na pracovnom vyučovaní oboznamujú s prácou na počítači. V dnešnej dobe je toto zameranie veľmi atraktívne z dôvodu nutnosti ovládať cudzí jazyk a ovládať prácu s počítačom, preto našu školu navštevujú aj žiaci z iného regiónu. Žiaci, ktorým je z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo zdravotného postihnutia odporúčané Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrom špeciálnopedagogického poradenstva vzdelávanie formou školskej integrácie, pracujú podľa Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

      Výchovu a vzdelávanie v škole zabezpečuje erudovaný pedagogický a odborný kolektív. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci majú požadovanú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Iniciatívne sa zúčastňujú rôznych foriem vzdelávania zameraného na profesijný rozvoj. V školskom roku 2007/2008 celý pedagogický kolektív absolvoval vzdelávanie v rámci projektu „Škola, ktorej to myslí“. Tento projekt nám umožnil aplikovať do vyučovacieho procesu inovatívne metódy, ktoré podporujú kritické myslenie žiakov, podnecujú ich k väčšej tvorivosti a zodpovednosti za vlastné vzdelávanie. V apríli 2010 ako prvej škole na Slovensku sa nám podarilo získať štatút ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ predložením a obhájením portfólií všetkých pedagogických zamestnancov. V škole máme školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a dvoch pedagogických asistentov, ktorí nám pomáhajú včas riešiť problémy detí so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným postihnutím, pomáhajú žiakom 9. ročníka v spolupráci s výchovným a kariérovým poradcom v profesijnej orientácii, poskytujú odborné konzultácie nielen pedagogickým zamestnancom, ale aj rodičom našich žiakov. 

      Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

      Hodnoty, ktorými sa škola riadi a ktoré uznáva:
      Usilujeme sa byť školou tvorivou a humánnou, ktorá pestuje u žiakov pozitívne postoje k sebe, ľuďom, práci. Motivujeme našich žiakov pre produktívny život, etický a hodnotový systém, rozvinuté poznávacie schopnosti  / racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, hodnotiť, komunikovať a pracovať s informáciami /.
      Podporujeme európsku dimenziu vo vzdelávaní.


      Naša škola funguje ako učiaca sa organizácia, ktorá je zameraná na permanentné zdokonaľovanie sa, preto všestranne podporujeme odborný rast našich pedagógov. Dbáme na posilňovanie ich pedagogickej expertnosti vo výchove a vzdelávaní,  motivujeme ich, aby pracovali na svojom kariérnom postupe tým, že sa kontinuálne vzdelávajú.

      Naším cieľom je akceptovať žiakov ako rovnocenných partnerov, zaujímať sa o ich potreby a očakávania, aktívne k nim pristupovať. Vytvárať stav citovej pohody, pokojnú klímu s cieľom rozvíjať u nich túžbu po vzdelaní. Motivovať ich presvedčenie, že úlohy, ktoré riešia majú význam pre ich osobné ciele.