• Zoznam všetkých zamestnancov

     • Školský rok 2023/2024

     • VEDENIE ŠKOLY:

       

      Riaditeľka škola - Mgr. Eva Horníková              

      Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň ZŠ - RNDr. Gabriela Tomášová    

      Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň ZŠ - Mgr. Martina Lošonská         

      Zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie - Mgr. Adam Škopp                  

      Vedúca Školského klubu detí - Mgr. Simona Matuská            

       

       

      TRIEDNI UČITELIA:

       

      1.A - Mgr. Katarína Nemčovská                     

      1.B - Mgr. Iveta Harceková               

      1.C - Mgr. Marcela Puškárová                                 

      2.A - Mgr. Lucia Olšavská                          

      2.B - Mgr. Nikola Paštrnáková, PhD.                

      2.C - Mgr. Mária Demeková

      2.D - Mgr. Ing. Eva Sabolíková             

      3.A - Natália Andrisová                    

      3.B - Mgr. Martina Sedláková                     

      3.C - Mgr. Andrea Zigo Moravčíková                         

      4.A - Mgr. Jana Čerňanská             

      4.B - Mgr. Noemi Mészárosová                    

      4.C - Mgr. Andrea Bachratá                    

       

      5.A - Mgr. Alica Šimová                          

      5.B - Mgr. art. Zlatica Šomorjai                      

      5.C - PhDr. Danica Hudobová                  

      6.A - Mgr. Zuzana Kubovčíková            

      6.B - Mgr. Lenka Hlubíková                    

      7.A - Mgr. Miroslava Rzounková           

      7.B - Mgr. Zuzana Bublová                 

      8.A - PaedDr. Zuzana Veľasová                    

      8.B - Mgr. Zuzana Lučeničová                               

      9.A - Mgr. Alena Žureková                          

      9.B - Ing. Júlia Kuchtová                

       

       

      NETRIEDNI UČITELIA:

       

      ŠPJ - Bc. Simona Bošková

      HUV - Bc. Juraj Miškovič                         

      ANJ/VV - Mgr. Vira Petková                         

      INF - Ing. Alena Pribišová  

      I. STUPEŇ - Bc. Viera Puchorová                                         

      ANJ - B.A. Alison Jayne Rybánska 

      NAB - PhDr. Pavol Sekáč

      FYZ - Lívia Sobinovská

      ANJ - Mgr. Mária Solárová      

      NEJ - Mgr. Nina Šlauková  

      DEJ - Mgr. Gabriela Vilčeková 

                         

       

      ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

       

      I. oddelenie - Mgr. Monika Kovácsová          

      II. oddelenie - Mgr.art. Marianna Kassayová                  

      III. oddelenie - Mgr. Zuzana Štefanková                 

      IV. oddelenie - Bc. Ľubomíra Wuketichová                     

      V. oddelenie - Mgr. Simona Matuská      

      VI. oddelenie - Mgr. Katarína Hajašová                            

      VII. oddelenie - p. Andrea Navarová       

      VIII. oddelenie - Mgr. Lýdia Matejová

      IX. oddelenie - Zuzana Moravanská                 

      X. oddelenie - Lea Lošonská

       

      ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

       

      Školský psychológ - Mgr. Katarína Zemková, Mgr. Eva Hlistová

      Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Nikola Paštrnáková, Phd., Mgr. Andrea Ševčíková, Mgr. Adam Škopp

      Sociálny pedagóg, výchovný a kariérový poradca - Mgr. Simona Braciníková

      Pedagogický asistent - Simona Achbergerová, Mgr. Jaroslava Hajašová, Mgr. Martina Hamarová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Jana Mišľanová, Mgr. Andrej Pinkalský

       

      SPRÁVNI ZAMESTNANCI

       

      Tajomníčka, personálna referentka - Mgr. Mária Melichová

      Recepčná - Lenka Kovácsová

      Ekonómka, vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku - PhDr. Zuzana Bakošová

      Mzdová účtovníčka - Mgr. Adriana Višváderová, Ing. Branislav Brondoš

      Správca počítačových sietí - firma FIXIS

      Školník - p. Andrej Biro, p. Peter Billý

      Upratovačky - p. Emília Čomorová, p. Andrea Kisová, p. Alžbeta Radványiová, p. Ingrid Kukučová, p. Silvia Zapalová

       

       

      ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

       

      Vedúci školskej jedálne - p. Marek Ravasz

      Ostatní zamestnanci - p. Alena Ballová, p. Anton Hájek, p. Iveta Oláhová, p. Mária Švantnerová,