• Pedagogický asistent

     • Základné informácie

     • Pedagogický asistent - Krátky sprievodca inkluzívnou podporou práce pedagogických asistentov

      Kontakt:

                    Simona Achbergerová (simona.achbergerova@zskarlova61.sk)            

                    Mgr. Jana Grznárová (jana.grznarova@zskarlova61.sk)

                    Mgr. Jaroslava Hajašová (jaroslava.hajasova@zskarlova61.sk)

                    Mgr. Filip Kopányi (filip.kopanyi@zskarlova61.sk)

                    Mgr. Andrej Pinkalský (andrej.pinkalsky@zskarlova61.sk)

                    Mgr. Martina Hamarová (martina.sestkova@zskarlova61.sk)

      Konzultačné hodiny: 07.30 h - 15.00 h, v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

      Základné informácie o činnosti pedagogického asistenta:

      1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese:

      • spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
      • uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
      • uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
      • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, resp. odporúčaní člena inkluzívneho tímu,
      • organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
      • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok a pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

      2.  Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:

      • priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),
      • návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
      • spoločenské aktivity,
      • športové podujatia a podobne,
      • organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi.

      3.  V spolupráci s rodinou:

      • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania,
      • organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
      • spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa, 
      • oboznamovanie sa v potrebnej miere so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím.

      4.  V oblasti vzdelávacích aktivít:

      • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

      5. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.