• Aktuálne informácie

     • Aktuálne informácie

     • Zvýšenie stravného v Školskej jedálni

      Výška stravného v Školskej jedálni sa od 1. marca 2023 zvyšuje podľa VZN 4/2023 schváleného 14. 2. 2023 poslancami mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovne:

                  1. stupeň 1,90 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

                  2. stupeň  2,10 € / obed + 15,- € režijný príspevok paušálne za mesiac

      Celé všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 4/2023 je uverejnené na stránke školy.


      Nový stravník – žiak 1. ročníka

      Rodič / zákonný zástupca zaregistruje stravníka v kancelárii vedúceho ŠJ. Budeme tu pre Vás v dňoch:

      Streda 31. 08. 2022 8,30 - 13,30

      Štvrtok 01. 09. 2022 11,30 - 16,00

      Piatok 02. 09. 2022 8,30 - 13,00

          Vchod do kancelárie vedúceho ŠJ je zo Sekulskej ulice (biele plastové dvere s nápisom REGISTRÁCIA).

      Všetky potrebné informácie dostanete pri registrácii. Prineste si so sebou prosím  2,- € ako zálohu za elektronický čip.

      Ak nebudete môcť prísť zaregistrovať stravníka vo vyššie uvedených termínoch, prosím pošlite mi emailom na odhlasky@zskarlova61.sk krátku žiadosť o prihlásenie stravníka, do predmetu napíšte PREDREGISTRÁCIA. Na základe tejto žiadosti urobím predregistráciu a v deň nástupu stravníka do školy si osobne vyzdvihnete čip.

       

      Existujúci stravník – žiak alebo zamestnanec, ktorý sa v predchádzajúcom školskom roku už stravoval

      Nie je potrebná osobná návšteva.

      Emailom na odhlasky@zskarlova61.sk  stačí poslať žiadosť jednou vetou (Žiadam o prihlásenie na stravovanie v ŠJ v novom školskom roku 2022/2023 Lucia Prihlásená  III.A).  V odpovedi  dostanete všetky údaje potrebné na platbu. Číslo účtu IBAN (SK57 5600 0000 0086 1850 9008) aj variabilný symbol ostáva ten istý ako v predchádzajúcom  školskom roku.

      Elektronický čip aj prihlasovacie údaje na http://eskoly.sk  budú fungovať aj v novom školskom roku 2022/2023.

       

      Marek Ravasz

      Vedúci Školskej jedálne

      ZŠ Karloveská 61

      841 04  Bratislava

      jedalen@zskarlova61.sk

      0903/255 011l