• Školský špeciálny pedagóg

     • Základné informácie

     • Kontakt: Mgr. Adam Škopp (adam.skopp@zskarlova61.sk) - 2., 3., 8., 9. ročník

                           Mgr. Andrea Ševčíková (andrea.soltesova@zskarlova61.sk) - 1., 4., 5., 6., 7. ročník

                           Mgr. Nikola Paštrnaková PhD. (nikola.pastrnakova@zskarlova61.sk) - 2. ročník

      Konzultačné hodiny: 07.00 h - 15.00 h, v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

      Základné informácie o činnosti školského špeciálneho pedagóga:

      • vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl,
      • v spolupráci s MŠ, ZŠ a komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracuje odporúčania k nastaveniu stimulačných programov,
      • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
      • realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,
      • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPaP,
      • pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,
      • aktívne sa zúčastňuje zápisu žiakov do 1. ročníkov,
      • odborne zabezpečuje integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPaP, 
      • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
      • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
      • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,
      • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
      • v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu aktívne spolupracuje s členmi skupiny konzultantov a supervízorom z CPaP
      • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.