• Sociálny pedagóg

     • Základné informácie

     • Kontakt: Mgr. Simona Braciníková (simona.bracinikova@zskarlova61.sk)

      Konzultačné hodiny: 07.15 h - 14.15 h, v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

      Základné informácie o činnosti sociálneho pedagóga:

      • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť,
      • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
      • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a školský podporný tím ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
      • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
      • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
      • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPaP atď.,
      • spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
      • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
      • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,
      • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
      • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
      • práca v segregovaných komunitách,
      • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
      • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,
      • spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu,
      • v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu aktívne spolupracuje s členmi skupiny konzultantov a supervízorom z CPaP,
      • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.