• Projekty

     • Nadpis

     •  

      • ZDRAVÁ ŠKOLA

      Projekt Zdravá škola má za cieľ podporovať zdravie, fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu, zdravší spôsob života formou pozitívneho ovplyvňovania správania žiakov, ale i učiteľov a rodičov k vlastnému zdraviu, a tým zvýšiť zodpovednosť každého jedinca za svoje zdravie. Naša škola doteraz: Viem, čo zjem Cieľom je podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy a porúch príjmu potravy. Podporovať pohybové aktivity, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín. Venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. V rámci projektu Zdravá škola pripravujeme rozhlasové relácie k Svetovému dňu duševného zdravia, k Svetovému dňu výživy, rozhlasovú reláciu k Týždňu boja proti rakovine a RV ku Dňu vody. Povedomie žiakov o duševnom zdraví zvyšujeme rozhlasovými reláciami Downov syndróm a k Svetovému dňu povedomia o autizme. Ďalej sa uskutočňujú tieto aktivity: Týždeň zdravej výživy, akcia Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu, Deň bez sladkostí, projekt Viem, čo zjem – Pestrá strava, akcia Daruj jabĺčko, práca so vzdelávacím portálom KOZMIX, Dievčenské laboratórium, interaktívna výstava Moje telo, rôzne športové turnaje, časť učiteľov absolvovala seminár Prvá pomoc, Deň školy zameraný na podporu pohybu a zdravého životného štýlu u žiakov.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Andrea BACHRATÁ

       

      V Modrej škole nám záleží na každej kvapke vody! „Modrá škola – voda pre budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Začiatky programu siahajú do roku 2008, kedy sa začali projektové prípravy a o rok neskôr sa úspešne zrealizovali prvé vzdelávacie aktivity. Hlavným zámerom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni, spolupracujeme s pedagógmi škôl a školských zariadení, vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami, v snahe čo najefektívnejšie podporovať záujem detí a mládeže o problematiku vody, v zmysle stanovených cieľov programu.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Marcela PUŠKÁROVÁ

       

      Bez memorovania, domácich úloh a prepisovania poznámok. Fenomény sveta sú nový školský predmet, ktorý učí deti spoznávať náš svet zábavným spôsobom. Vďaka neziskovej organizácii EDULAB a generálnemu partnerovi projektu, Tatra banke, sa môžu žiaci druhého stupňa základných škôl vzdelávať tak, ako im je to najviac prirodzené. Prostredníctvom zážitku, objavovania a motivujúcej hry. Školáci sú vo svete technológií ako doma, nie je preto prekvapením, že ich pozornosť nezaujme len tak hocičo. Ich očakávanie formujú videohry s kvalitnou grafikou či hviezdy sociálnych sietí s výborne spracovanými a prestrihanými videami. Deti dnes konzumujú obsah inak neť predchádzajúce generácie a vyučovanie by na tieto trendy malo odpovedať. Fenomény sveta prinášajú do škôl vzdelávacie videá z dielne BBC, interaktívne cvičenia a zábavné aktivity, vďaka ktorým sa z detí stávajú bádatelia odhaľujúci tajomstvá nášho sveta. Medzipredmetové vzdelávanie je dnes vo svete veľkým trendom, no aj napriek tomu je v mnohých slovenských školách takmer neznámym pojmom. Cieľom Fenoménov sveta je predstaviť deťom zaujímavé témy atraktívnym spôsobom a zároveň ich učiť myslieť v súvislostiach. Deti sa na jednotlivých predmetoch učia rôzne veci, ktoré si niekedy nedokáţu dostatočne prepojiť. Fenomény sveta spájajú poznatky z prírodopisu, zemepisu či dejepisu, aby poskytli deťom celistvé informácie o téme. Zároveň si takouto formou vyučovania rozvíjajú kľúčové kompetencie ako kritické myslenie, tímovú spoluprácu, čítanie s porozumením alebo prezentačné zručnosti.

      Tématický týždeň Fenomény sveta u nás: TU

      Koordinátorka projektu: Mgr. Zuzana KUBOVČÍKOVÁ

       

      Projekt DRUHÝ KROK je program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl. Prostredníctvom vyškolených pedagógov má za úlohu naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do situácie iného. Tento program je už bežnou súčasťou vyučovacích hodín v školách v mnohých krajinách sveta ako napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia, Island, Lotyšsko, Kanada, USA, Japonsko či Austrália. Na Slovensku je realizovaný pod odbornou garanciou OZ PROFKREATIS plus a vďaka podpore spoločnosti GSK sa vo februári 2014 podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z 54 škôl na celom Slovensku. V súčasnosti je do projektu DRUHÝ KROK zapojených už 154 základných škôl, ktoré ho zaradili do vyučovacích hodín v rámci etickej výchovy a veríme, ţe ich počet ešte narastie. DRUHÝ KROK ponúka riešenie na súčasný problém v školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikana, útoky na učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a rozvíjať tak ich empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede. Výborné výsledky, ktoré DRUHÝ KROK priniesol do škôl na celom svete, potvrdzujú aj mnohé prieskumy zrealizované na Slovensku aj v zahraničí.

       

      Programy osobnostno-sociálneho rozvoja (ďalej v texte aj „OSR“) sa zameriavajú na rozvoj kľúčových životných kompetencií. Ich cieľom je nadobúdanie praktických životných zručností a podpora jedinca pri hľadaní vlastnej cesty k spokojnému životu a kvalitným medziľudským vzťahom. Špecifikom osobnostno-sociálneho rozvoja je, že predmetom učenia je samotný jedinec, jeho osobnosť a jeho vzťahy s ľuďmi.

      Rozvoj v osobnostnej, sociálnej, morálnej aj duchovnej oblasti má pomáhať viesť zdravý a zodpovedný život, poskytovať príležitosť premýšľať o svojich skúsenostiach a vlastnom rozvoji.

      Cieľom je rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a schopnosť preberať zodpovednosť za svoje správanie v rôznych životných situáciách. Jedinec sa učí rozumieť hodnote medziľudských vzťahov a rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.

      Na našej škole realizujeme pre II. stupeň program osobnostno-sociálneho rozvoja „BYŤ ČLOVEKOM... to stačí“, ktorý je určený predovšetkým pre mladých ľudí vo veku od 12 do 30 rokov. Svojim zameraním je orientovaný na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností.

      Program sa zameriava na sedem základných oblastí osobnostno-sociálneho rozvoja, ktorými sú: Sebapoznávanie, Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Stanovovanie a napĺňanie osobných cieľov, Medziľudské vzťahy, Partnerský život.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Gabriela VILČEKOVÁ

       

      V oblasti prevencie proti šikanovaniu sú jednotlivé aktivity zamerané na hlavný cieľ, aby deti pochopili nebezpečenstvo akejkoľvek formy šikanovania, vytváranie dobrých medziľudských vzťahov. Netolerovanie foriem šikanovania je prioritnou úlohou všetkých pedagogických pracovníkov v tejto oblasti. Počas školského roka na našej ZŠ realizujeme v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Evou Hlistovou projekt ODSTRÁŇME ŠIKANOVANIE na 1. a 2. stupni veku primeranou formou. Cieľom projektu je oboznámiť deti so všetkými formami šikanovania prostredníctvom modelových situácií. Vzhľadom na skrytú povahu šikanovania je veľmi ťažké sa o ňom od žiakov dozvedieť. Väčšina detí, ktoré sú šikanované len ticho trpia, neodváţia sa hľadať pomoc. Naďalej pokračuje spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava IV s p. Npor. Mgr. Katarínou Vykydalovou.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Eva HLISTOVÁ

       

      Zapojenie sa do medzinárodného projektu kreatívneho exteriérového učenia nám otvorilo obzory a posunulo nás vpred. Hlavným cieľom projektu bolo povzbudiť a inšpirovať ţiakov a učiteľov k zaradeniu pravidelných exteriérových učebných aktivít do učebných osnov predmetov. Škola v rámci projektu spolupracovala zo základnými školami z Veľkej Británie, Portugalska, Španielska, Talianska, Grécka a Rumunska. Žiaci sa pomocou motivujúcich a dosiahnuteľných cieľov exteriérových aktivít stávajú plne zainteresovanými do hodiny, a tým majú príleţitosť rozvinúť vnútornú motiváciu, zdravé emocionálne a sociálne zručnosti. Žiaci sa učia matematiku, geografiu, ale aj slovenčinu, výtvarnú výchovu v exteriéri školy. Realizovateľných úloh je mnoţstvo a ţiaci týmto získavajú okrem teoretických vedomostí aj veľmi potrebné praktické zručnosti. Exteriérové učenie sa v zahraničí zaraďuje do učebných osnov čoraz častejšie z viacerých dôvodov, najmä však z dôvodu zmien v spoločnosti a nárastu vyuţívania technológií. Nárast vyuţívania technológií od ranného veku zapríčiňuje pokles praktických zručností ţiakov. Okrem pozitívneho vplyvu na ţiakov projekt ponúka cenné príleţitosti na rozšírenie pedagogickej praxe a odborných kompetencií učiteľov a v neposlednom rade má vzbudiť dôveru pedagógov k tvorivému vyuţívaniu vonkajšieho prostredia školy v celej škále vyučovaných predmetov.

      Hlavné ciele projektu:

      Odborná príprava:

      - odborná príprava (training courses) a hospitácie (jobshadowing) u partnerov,

      - cenné príleţitosti na rozšírenie pedagogickej praxe a odborných kompetencií učiteľov, 

      -vzbudenie dôvery pedagógov k tvorivému využívaniu vonkajšieho prostredia školy.

      Outdoorové aktivity:

      outdoorové aktivity so ţiakmi a ich dokumentácia,

      - postupné začlenenie aktivít do učebných osnov predmetov a plánu školy.

      Myšlienky projektu:

      - povzbudiť a inšpirovať učiteľov k zaradeniu pravidelných exteriérových aktivít do učebných osnov predmetov,

      - získať inšpiráciu k aktivitám prostredníctvom mobilít u zahraničných partnerov projektu, 

      -nárast využívania technológií od ranného veku zapríčiňuje pokles praktických zručností žiakov, aktivitami sa získajú okrem teoretických vedomostí aj veľmi potrebné praktické zručnosti.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Martina LOŠONSKÁ

       

      Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho pouţívania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci nášho programu Global Volunteer. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny. Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. Naša škola doteraz: Na našej škole pôsobilo až osem lektorov z Indonézie, Kyrgyzstanu, Číny, Azerbajdžanu a Brazílie, ktorí sa so žiakmi venovali nasledujúcim témam: spoznaj mňa a moju krajinu, problémy vo svete očami mladého človeka, umenie krajiny, každý je iný, najväčšia lekcia sveta, moja cesta v živote, komunikácia v dnešnom svete, moje vysnívané povolanie, spolu všetci dokážeme viac, som kreatívny, vzdelané Slovensko.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Martina LOŠONSKÁ

       

      Spoločné záhradkárčenie je aktuálnym trendom a ponúka možnosť lepšieho spoznania susedov z okolia pri nenáročnej manuálnej práci. Komunitná záhrada však potrebuje nájsť svoju komunitu. Komunitná záhrada bude mať konkrétne rozmery, čo poskytuje slušný priestor na zasadenie viacerých prvkov. Srdcom záhrady bude niekoľko vyvýšených záhonov, na pestovanie byliniek a zeleniny. Medzi kvetináčmi sa bude jednoduchšie pohybovať aj ľuďom s pohybovým hendikepom. Pridanou hodnotou záhrady budú jedlé kríky, z ktorých sa dajú oberať plody. Komunitná záhrada bude špecifická svojím prepojením školy a okolitej komunity obyvateľov. V záhrade sa tak budú stretávať ţiaci s miestnymi obyvateľmi. Práca v záhrade je príjemným relaxom, no mestské sídliská majú iba veľmi obmedzené záhradkárske možnosti. Každá takáto iniciatíva je preto medzi Karlovešťanmi viac ako vítaná. Nová komunitná záhrada bude pre záujemcov a školu bezplatná, potrebný materiál dodá obyvateľom a škole miestny úrad. Spoločne si ju založíme počas spoločnej brigády.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Alena ŽUREKOVÁ

       

      Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

      Cieľovou skupinou národného projektu sú všetky školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy) a deti/žiaci, ktoré/ktorí tieto školy navštevujú.

      Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

      Miesto realizácie – Celé územie SR

      Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

      Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

      Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

      Ciele:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Personálne zabezpečenie inklúzie:

      Pedagogickí a odborní zamestnanci:

      • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
      • sociálni pedagógovia
      • školskí špeciálni pedagógovia
      • školskí psychológovia

       

      Koordinátor projektu: Mgr. Adam ŠKOPP

       

      Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Alica ŠIMOVÁ