• Aktuálne informácie

     • Aktuálne informácie OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61

     • Vážení rodičia,
       
      príspevok do OZ Rodičovského združenia, ktorý bol jednohlasne prijatý, dňa 6.9.2023 na Rozšírenom výbore RZ, je potrebné zaslať do 31.12.2023, na číslo účtu: SK91 0900 0000 0001 7021 0473.
       
      VS je prvé číslo ročník ( 1, 2, 3...) a druhé číslo príslušné písmeno (A -1, B - 2, C - 3, D - 4).
      Ročný príspevok do OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61 je:
      1. dieťa - 40,- €
      2. dieťa - 30,- €
      3. dieťa -10,- €
       
      S pozdravom Tatiana Andová, hospodárka OZ RZ pri ZŠ Karloveská 61

       

      Vážení rodičia,
       
      v piatok 14.5.2021 sme ukončili hlasovanie za nového predsedu OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Karloveská 61. Navrhnutá bola pani Lucia Fottová.
      Výsledky hlasovania:
      Celkový počet zvolených zástupcov jednotlivých tried RV: 22
      Hlasovaním SÚHLASÍM sa vyjadrilo 19 členov Rozšíreného výboru
      Hlasovaním NESÚHLASÍM sa vyjadril 1 člen Rozšíreného výboru
      Hlasovania sa ZDRŽALI 2 členovia Rozšíreného výboru.
      Týmto vyhlasujem za novú zvolenú predsedníčku OZ pani Luciu Fottovú.
       
      Ku hlasovaniu bude spísaná riadna zápisnica, ktorá bude zverejnená na stránke školy. Všetky podklady týkajúce sa hlasovania budú skompletizované a archivované, t.z. elektronická pošta, prezenčná listina z hlasovania a zápisnica.
       
      Chcela by som Vám poďakovať za Vašu účasť nielen na tomto hlasovaní, ale na všetkých aktivitách, ktoré sme spolu prežili. Veľmi rada som sa s Vami všetkými zoznámila a pracovala. S mnohými sme sa stali priatelia a ja som za to vďačná. A aj za každú Vašu podporu, správu, telefonát, pochopenie v mnohých situáciách. Táto naša práca je dobrovoľná, o to viac si cením, že ste sa na túto cestu spolu so mnou dali. Ešte raz Vám za všetko ďakujem a srdečne Vás všetkých pozdravujem.
       
      Danica Kobydová