Hlavné menu

Výchovný a kariérový poradca

Kontakt: Mgr. Simona Braciníková (simona.bracinikova@zskarlova61.sk)

Konzultačné hodiny: v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode

Základné informácie o činnosti výchovnej a kariérovej poradkyne:

  • riešenie výchovno – vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou, koordinátorkou  sociálno – patologických javov a pedagogicko – psychologickou poradňou
  • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
  • vypĺňanie, kompletizovanie a zaslanie prihlášok na všetky typy stredných škôl vrátane osemročných gymnázií 

Vážení rodičia,

na základe Novely zákona č. 245/2008 z.z. podáva v školskom roku 2021/2022 prihlášku na
strednú školu zákonný zástupca žiaka riaditeľovi strednej školy. Nižšie nájdete dôležité linky, ktoré Vám pomôžu pri vypĺňaní prihlášky.
Zároveň všetky dôležité informácie posielame cez edupage, preto Vás prosíme, aby ste pozorne sledovali správy.

Návod na elektronickú prihlášku:
https://help.edupage.org/?p=u38/u1685&lang_id=2

Návod na podávanie prihlášky listinnou formou:
https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645

Rozdelenie klasický/talentový odbor:
https://www.minedu.sk/data/att/21700.pdf

Časté otázky:
https://www.minedu.sk/data/att/21706.pdf

Zoznam odborov, kde je potrebné potvrdenie o zdrav. spôsobilosti + tlačivo potvrdenia:
https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria