• Rodičovské združenie

     • Nadpis

     • Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktorí navštevujú Základnú školu na Karloveskej ul. 61 v Bratislave. Poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením ZŠ ako aj s celým pedagogickým zborom a p. psychologičkou pri výchove a vzdelávaní detí, pri organizovaní záujmovej činnosti, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí ap. Takisto pomáha  pri ochrane a presadzovaní záujmov detí, rodičov alebo zákonných zástupcov detí a pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

      Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky zákonných zástupcov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania vzdelávacieho procesu, ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú. Požiadavky vedenia ZŠ, týkajúce sa spolupráce ZŠ s rodičmi, sú predkladané na Rozšírenom výbore. Triedni dôverníci, ktorí zastupujú jednotlivé triedy na Rozšírenom výbore,  po vzájomnej dohode tlmočia rozhodnutie  Rozšíreného výboru zákonným zástupcom na triednych aktívoch.

      Počas celého školského roka sa uskutočňujú 3 triedne aktívy, na ktorých sa spoločne stretávajú zákonní zástupcovia žiakov z každej triedy s triednym učiteľom, predkladajú vzájomne svoje návrhy, pripomienky. Po skončení triedneho aktívu je časový priestor na konzultácie s ostatnými vyučujúcimi. 2-krát do roka sa uskutočňujú konzultácie s učiteľmi, pred ukončením 1. polroka a pred ukončením 2. polroka. Zákonní zástupcovia môžu v priebehu stanoveného času konzultácií navštíviť konkrétnych vyučujúcich a porozprávať sa s nimi vo veci výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyučujúcich však môžu kontaktovať v priebehu celého školského roka prostredníctvom zaslania e-mailu.

      Rady pre učiteľov a rodičov, ako dobre zvládnuť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu

      Najčastejšie kladené otázky rodičov

      Stanovy rodičovského združenia