Hlavné menu

Prečo si vybrať našu školu

MÁME TAKMER 50-ROČNÚ HISTÓRIU,  BOHATÚ NA VÝBORNÉ VÝSLEDKY!

 

DARÍ SA NÁM A JE U NÁS DOBRE, PRETOŽE:

 

 • vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom všetci žijeme a budeme žiť.
 • vedieme deti k poznaniu svojej ceny, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností, k spravodlivému konaniu.
 • posilňujeme nevirtuálne vzťahy medzi všetkými členmi našej školy vrátane rodičov a známych.
 • nebojíme sa poukázania na chyby; sú dôležité, lebo nás upozorňujú, že máme pracovať inak.
 • nadobudnuté zručnosti a skúsenosti využívame nielen my ale aj naši žiaci pre osobnú radosť i pre radosť celej spoločnosti.
   


ČO INÉ ROBIA NAŠI ŽIACI OKREM UČENIA SA?

 

 • Žiaci môžu byť členmi Školského detského parlamentu a prispievať tak svojimi cennými nápadmi k skvalitňovaniu a spríjemňovaniu výchovno-vyučovacieho procesu.
 • Žiaci môžu realizovať svoju tvorivosť a fantáziu pri výzdobe tried, chodieb i areálu školy, či pri príprave originálnych kultúrnych podujatí.
 • Žiaci môžu pracovať v školskej knižnici a získať tak praktické organizačné zručnosti.
 • Žiaci si môžu vyskúšať svoj talent na rôznych súťažiach, prehliadkach, tvorivých dielňach.
 • Žiaci sa môžu zúčastniť každoročne organizovaného jazykovo-poznávacieho kurzu vo Veľkej Británii, školských výletov, exkurzií, besied, výchovných koncertov, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, akcií pre pomoc ľuďom s postihnutím, deťom z detského domova či chudobným.

 

ČO VÁM EŠTE PONÚKAME?

 

 • Okolie našej školy pripomína oázu zelene a pokoja. Všetci, i malí i veľkí,  sa podieľame na vytváraní príjemného okolia školy obklopenej zeleňou.
 • Dbáme na správny postoj a držanie tela dieťaťa, a preto sú v každej triede nové nastaviteľné lavice a stoličky.
 • V triedach zabezpečujú príjemnú klímu plastové okná prepúšťajúce dostatok denného svetla dôležitého pre podporu pozornosti a sústredenia sa.
 • Našou pýchou sú mnohé moderne vybavené učebne určené pre bohaté odovzdávanie vedomostí a skúseností. Disponujeme 8 interaktívnymi tabuľami.
 • Škola je vybavená modernou štruktúrovanou sieťou. V každej triede sú dva internetové vstupy
 • Súčasťou našej školy je i telocvičňa s novou odpruženou podlahou, posilňovňa, 2 počítačové miestnosti  zážitková miestnosť, ktorá sa práve premieňa na malú divadelnú sálu, knižnica, interaktívna miestnosť, Školský klub detí, školská jedáleň.
 • Zameriavame sa na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, informatickej výchovy od 2. ročníka, informatiky od 5. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka.
 • Sme zapojení do kvalitných projektov podporujúcich zdravie detí, ich bezpečnosť a dobré medziľudské vzťahy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria