• Prevádzka

     • Prevádzka

     • Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ Karloveská 61 má v školskom roku 2023/2024 desať oddelení. Všetky oddelenia sa nachádzajú v hlavnej budove školy. Priestory sú upravené tak, aby si v nich mohli deti po vyučovaní odpočinúť, venovať sa výchovno-vzdelávacej činnosti, ale taktiež sa pripraviť na vyučovanie. K dispozícii máme i dopravné a multifunkčné ihrisko, telocvičňu, rannú herňu, kuchynku, moderne vybavenú počítačovú a zážitkovú miestnosť.

       
      Pre deti zabezpečujeme činnosť pred vyučovaním, po vyučovaní a po obede. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré pre deti pripravujú zaujímavé akcie počas celého školského roka (Deň otvorených dverí, Vianočné trhy, Mikulášska besiedka, Karneval, dopravná súťaž, rozlúčkové popoludnie so školským rokom atď.)

       

      Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a poplatok na školský rok 2023/2024 je 35,00 € mesačne. V prípade, že školský klub navštevuje i druhý, prípadne tretí súrodenec, môže si rodič požiadať o zníženie poplatku. Tlačivo je k dispozícii na stránke školy v sekcii Pre rodičov - Tlačivá na stiahnutie.
       
       

      Prevádzkový čas:       6:30    -  17:30

       6:30    -   7:40   ranný zberný klub, odpočinková činnosť v herni (príchod žiakov do 7:30)

      11:55  -  13:45    príprava na obed, obed, odpočinková činnosť

      14:00  -  15:00    rekreačná činnosť, pobyt vonku

      15:00  -  15:45    príprava na vyučovanie, olovrant

      15:45  -  17.00    výchovno-vzdelávacia činnosť /TOV/

      16:30  -  17:30    odpoludňajší zberný klub, odpočinková činnosť

       

      • odpočinková činnosť:      relax v oddelení, spoločenské hry, čítanie detskej

      literatúry, kreslenie, počúvanie CD ai.

      • rekreačná činnosť:          vychádzky a pobyt vonku, využívame krásne

      okolie našej školy

      • príprava na vyučovanie:  písanie domácich úloh
      • tematické oblasti výchovy (TOV): vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová výchova 
      Školský klub detí - Prevádzka - zoznam oddelení nižšie zmeniť nasledovne:
       

      I. oddelenie (1.A) - Mgr. Monika Kovácsová

      II. oddelenie (1.B) - Mgr. art Marianna Kassayová

      III. oddelenie (1.C) - Mgr. Zuzana Štefanková

      IV. oddelenie (2.A a 4.C) - Bc. Ľubomíra Wuketichová

      V. oddelenie (2.B a 4.C) - Mgr. Simona Matuská

      VI. oddelenie (2.C a 4.A) - Mgr. Katarína Hajašová

      VII. oddelenie (2.D a 4.A) - Andrea Navarová

      VIII. oddelenie (3.A a 4.B) - Mgr. Lýdia Matejová

      IX. oddelenie (3.B a 4.B) - Zuzana Moravanská

      X. oddelenie (3.C a 4.C) - Lea Lošonská