Hlavné menu

Pedagogický asistent

Pedagogický asistent - Krátky sprievodca inkluzívnou podporou práce pedagogických asistentov

Kontakt:

              Mgr. Jana Grznárová (jana.grznarova@zskarlova61.sk)

              Mgr. Jaroslava Hajašová (jaroslava.hajasova@zskarlova61.sk)

              Mgr. Filip Kopányi (filip.kopanyi@zskarlova61.sk)

              Mgr. Andrej Pinkalský (andrej.pinkalsky@zskarlova61.sk)

              Mgr. Martina Hamarová (martina.sestkova@zskarlova61.sk)

Konzultačné hodiny: 07.30 h - 15.00 h, v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

Základné informácie o činnosti pedagogického asistenta:

1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese:

 • spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
 • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, resp. odporúčaní člena inkluzívneho tímu,
 • organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok a pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2.  Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:

 • priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),
 • návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
 • spoločenské aktivity,
 • športové podujatia a podobne,
 • organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi.

3.  V spolupráci s rodinou:

 • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania,
 • organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
 • spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa, 
 • oboznamovanie sa v potrebnej miere so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím.

4.  V oblasti vzdelávacích aktivít:

 • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

5. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Karloveská 61

Fotogaléria