Hlavné menu

Školský podporný tím

Základné informácie

STRATÉGIA INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA: Stratégia inkluzívneho vzdelávania - Činnosť školského podporného tímu na ZŠ Karloveská 61

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM (užší tím a členovia):

Koordinátor tímu: Mgr. Adam Škopp, zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie, školský špeciálny pedagóg

Vedúca metodického združenia Školského podporného tímu: Mgr. Simona Braciníková, sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa

Školský psychológ: Mgr. Katarína Zemková

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Andrea Šoltésová - 2., 3., 4., 5. ročník, Mgr. Adam Škopp - 1., 6., 7., 8., 9. ročník

Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Simona Braciníková, sociálna pedagogička

Sociálny pedagóg: Mgr. Simona Braciníková, vedúca MZ Školského podporného tímu, výchovná a kariérová poradkyňa

Koordinátor práce s nadanými žiakmi: Mgr. Andrea Bachratá, učiteľka I. stupňa

Pedagogický asistent: Mgr. Jana Grznárová, Mgr. Jaroslava Hajašová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Andrej Pinkalský, Mgr. Martina Šestková

Poradenské zariadenie: CPPPaP Fedáková 3 - Mgr. Monika Klapková, riaditeľka CPPPaP

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM (širší tím a členovia):

Učiteľ I. stupňa: Mgr. Monika Kolinská - vedúca MZ I. stupeň

Učiteľ II. stupňa: Mgr. Júlia Kuchtová, Mgr. Zuzana Bublová

Vychovávateľ: Mgr. Lýdia Matejová

ORGANIZÁCIE, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME:

CŠPP, VÚDPaP, Inklucentrum

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Viac na: POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Celé územie SR

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Personálne zabezpečenie inklúzie:

Pedagogickí a odborní zamestnanci:

  • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
  • sociálni pedagógovia
  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Karloveská 61

Fotogaléria