• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia, žiaci kolegovia,

       dňa 28.04.2023, piatok, sa uskutoční celodenné aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy.

       Z tohto dôvodu udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno.

       S úctou Eva Horníková, riaditeľka školy

      • Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

      • Aj tento školský rok sa žiaci  so všeobecným intelektovým nadaním zapojili do  školského kola súťaže Logická olympiáda. Sme veľmi radi, že až štyria žiaci sa prebojovali do celoslovenského finále, ktoré je projektom iniciatívy Rozumieme nadaným.

       Výsledky:

       A kategória 1. - 4.roč.

       1.miesto Allan Simon - postup do celoslovenského finále

       2.miesto Tomáš Bandurič - postup do celoslovenského finále

       3.miesto Richard Podroužek

       4.miesto Maxim Smetana

       5.miesto Anton Pidičák

        

       B kategória 5. - 9.ročník

       1.miesto Filip Reinberger - postup do celoslovenského finále

       2.miesto Matej Anda - postup do celoslovenského finále

       3.miesto Pavol Hamšík

        

       Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce vo finále v Prešove.

        

       Mgr. Andrea Bachratá, koordinátorka pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním

      • Deň narcisov – 20.4.2023

      • Vo štvrtok 20.4.23 sme si pripomenuli už 27. ročník pomoci onkologickým pacientom – Deň narcisov. Našu spolupatričnosť a podporu týmto ľuďom sme vyjadrili tým, že sme sa zapojili do celoslovenskej finančnej zbierky .  20 žiakov deviatych ročníkov od 8:30 do 13:15h pomáhali v teréne ako dobrovoľníci. Oslovovali okoloidúcich a pripínali im symbol pomoci  - žltý narcis. Boli veľmi milí, snaživí a v teréne fungovali ako skúsení mladí ľudia, za čo im patrí veľká pochvala.

       V tomto ročníku sa im podarilo vyzbierať sumu 1453 eur. Srdečne im ďakujeme a gratulujeme k tomuto krásnemu výberu. Naši žiaci opäť pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Radi zverejňujeme odkaz od organizátorov - LPR (Liga proti rakovine):

       Milí naši spoluorganizátori, dobrovoľníci,

       ĎAKUJEME:) Vám všetkým... Že ste nám pomohli tlmočiť odkaz o živote, ktorý je nevyspytateľný a občas sa nám obráti chrbtom... Že ste boli tí, ktorí napriek nie jednoduchej dobe, napriek nastaveniu v spoločnosti, jednoducho napriek všetkému, čo sa javilo ako neprajné a neľahké, išli s nami opäť do zbierky, ktorá už dávno nie je len finančnou záležitosťou. Veríme, že my všetci, ktorí sme sa do Dňa narcisov z akékohoľvek dôvodu zapojili, máme dobrý pocit. A za nás - my denne vnímame aj to, že má zmysel a dnes možno viac ako v minulosti. So želaním pevného zdravia, spokojnosti a dobrého pocitu, že ste boli nápomocní pri zmysluplnej aktivite s úprimnou vďakou a pozdravom,

       za tim LPR

       Bibiána Čelková

      • Dvojhodinovka s Barborou Mokošovou

      • Vo štvrtok 20.04.2023 sa konala špeciálna dvojhodinovka v rámci projektu Tréneri v škole pre žiakov 1.A,B,C  s našou gymnastkou Barborou Mokošovou.

       Bola to špeciálna telesná výchova, na ktorej si deti zacvičili s Barborou a ostatnými trénermi.

       Aj vďaka Vášmu hlasovaniu sa nám táto skvelá akcia podarila. Za čo Vám všetkým, ktorí ste hlasovali, ďakujeme.

       Barbora bola veľmi milá, trpezlivá, ukázala nám aj nejaké svoje športové kúsky a nakoniec sa konala autogramiáda. Spolu s ňou tu boli aj tréneri - Matej, Katka, Tibor. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj Karol Kučera- ambasádor projektu.

       A na záver musíme spomenúť aj Cvička - maskota, ktorý sa výborne zabával!

      • Spolupráca s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

      • V tomto školskom roku naša škola úzko spolupracovala s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na národnom projekte "Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie."

       Takto sme prispeli k štandardizácii a reštandardizácii diagnostických nástrojov.

       V prvom rade by sme chceli poďakovať zapojeným rodičom a zároveň realizátorom projektu Mgr. Adamovi Škoppovi (ZRŠ pre inkluzívne vzdelávanie), Mgr. Andrei Ševčíkovej (školská špeciálna pedagogička) a Mgr. Simone Braciníkovej (sociálna pedagogička).

      • Deň otvorených dverí

      • 04.04.2023 sa otvorili brány školy pre súčasných rodičov a žiakov, ale hlavne pre budúcich prváčikov a ich rodičov.

       Všetci si s veľkým záujmom prezreli triedy, odborné učebne, školský klub detí, jedáleň a telocvičňu.

       Prehliadka školy nebola len pasívna, ale aj aktívna, pretože deti si mohli vyskúšať na chodbách stolný futbal, interaktívne hry, odpočinkové miesta, tvorivé a zážitkové aktivity.

       Na zvedavé otázky odpovedali odborní a pedagogický zamestnanci. Svoju dôležitú úlohu si zodpovedne splnili starší žiaci, ktorí  sprevádzali rodičov a ich detí po škole.

       Spokojnosť na tvárach návštevníkov bola odmenou za vynaloženú námahu pri príprave tohto veľkého a dôležitého dňa pre našu školu.      

       Ďakujeme a tešíme sa na zápis !

      • Mladý spisovateľ

      • Mladý spisovateľ

       v tomto školskom roku si počas mesiaca marec, ktorý je označovaný za mesiac kníh, školský parlament pripravil pre žiakov našej školy novú súťaž s názvom Mladý spisovateľ. Jej cieľom bolo nielen vzbudiť fantáziou a predstavivosť, ktoré sa následne premietli do zaujímavých príbehov a básní, ale aj podporiť písomný prejav mladých ľudí. Celkovo sa do súťaže zapojilo 15 nádejných spisovateľov. Následne prebiehalo hodnotenie poézie i prózy členmi školského parlamentu i vybranými pani učiteľkami a taktiež našou pani psychologičkou. Výber víťazov bol veľmi náročný. Každé jedno dielo bolo totiž výnimočné a svojich čitateľov zaujalo iným spôsobom. Po zohľadnení každého hlasu porotcov najlepšie tri miesta obsadili títo žiaci:

       1.miesto – Filip Práznovský, 3.B

       2.miesto – Nela Káčeríková, 4.A

       3.miesto – Lucia Kopecká, 6.B

       Veríme, že aj Vám sa ich príbehu budú páčiť.

       Ing. Júlia Kuchtová

      • Jazykový kvet - - LANGUAGE FLOWER

      • Žiaci našej školy boli aj v tomto školskom roku úspešní v recitácii v anglickom jazyku. V krajskom semifinálovom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet sa o postup do finálového kola zaslúžili až štyria naši jazykovo a recitačne zdatní žiaci. Srdečne im blahoželáme a želáme úspešnú reprezentáciu školy aj v krajskom finále!

       TU SÚ NAŠE  MALÉ VEĽKÉ TALENTY

       I. kategória (1. stupeň), próza - prevzatá tvorba: Matúš Nemčovský (3.C) a Tamara Bublová (4.B)

       II. kategória (2. stupeň), próza - prevzatá tvorba: Samuel Filip Košík (5.B) a Barbora Blahová (9.B)

       Mgr. Dominika Dolnická

      • Artefiletika v 4.A - Spoločná hostina

      • Ako môžu vyzerať spoločné raňajky, obed, či večera počas výtvarnej výchovy? Prostredníctvom artefiletiky si každý žiak v 4.A náhodne vybral 3 druhy potravín, z ktorých musel pripraviť (nakresliť) jedlo alebo nejaký nápoj.

       Keď už jedlo bolo hotové začali s prípravami na stolovanie. V jednotlivých skupinách si, tak mohli užiť spoločnú hostinu.

       Pri reflexii sa žiaci rozprávali o tom, ako sa im v skupine pracovalo, čo bolo pre nich najľahšie, čo naopak najťažšie. S akými problémami sa pri procese stretli a ako sa im ich podarilo vyriešiť. A v neposlednom rade, aký zážitok z toho mali.

       Nakoniec sme výslednými artefaktmi vyzdobili prechodovú chodbu, ktorá smeruje aj do jedálne.

       Adam Škopp, Katarína Nemčovská

      • Svetový deň vody

      • 22.marec zarezonoval v povedomí našich žiakov ako Deň vody. Že to s ochranou tejto vzácnej, pre náš život ničím nenahraditeľnej tekutiny myslia so všetkou vážnosťou, dosvedčuje ich záujem a nasadenie, s ktorým sa tejto problematike venovali.

       Prváci správnym usporiadaním slov do viet a priradením obrázkov do formy veľkoplošných plagátikov zdôraznili vzácnosť vody a jej nevyhnutnosť pre ľudí, zvieratá i rastliny. Zložením puzzle do tvaru kvapky sa dozvedeli o spôsoboch jej šetrenia.

       Druháci na vzácnosť vody a potrebu jej šetrenia reflektovali jednotlivo každý svojou životadarnou kvapôčkou, lejúcou sa z oblohy či prúdiacou z vodovodného kohútika.

       Vyššie ročníky stvárnili kolobeh vody v prírode, vodstvo Slovenska, vypracovávali zaujímavé  pracovné listy a pohrali sa so skúmaním vlastností vody. Modré oblečenie, kvapôčkové čelenky a pitie vody z vodovodu umocnili vedomie vzácnosti vody i potrebu zachovania jej čistoty.

      • Marec mesiac kníh

      • Marec – mesiac kníh si žiaci našej školy pripomenuli so zanietením náruživých čitateľov. Do Týždňa s knihou vhupli v kostýmoch svojich obľúbených literárnych postáv. Dojmy z prečítaných kníh stvárnili do podoby čitateľských denníkov, ktorým na mieru ušili obálky podľa svojich predstáv.

       Prváci pocity z prečítaných ľudových rozprávok zvečnili v krásnych ilustráciách, druháci sa pohrali s leporelom vo forme obrázkovej osnovy.

       Tretiaci pridali spracovanie a prezentáciu prečítaných ľudových povestí.

       Štvrtáci sa s vervou pustili do zbierania a triedenia informácií o životopise, diele a posolstve našich literárnych velikánov, ktoré projektovo pretavili do podoby lapbookov.

       Vrámci akcie Starší čítajú mladším si žiaci vyšších ročníkov pripravili zaujímavé úryvky kníh a po prečítaní mladším deťom preverili ich aktívne počúvanie vhodne zvolenými otázkami.

       Emočné prežívanie literárnych osudov umocnili prednesy víťazov školských a okresných kôl recitačných súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.

       A že sa deti s prečítanou knižkou radi podelia so svojimi vrstovníkmi, dosvedčila bohatá účasť na knižnej výmennej burze.

       Zaujatosť rôznorodými čitateľskými aktivitami len potvrdila pevné miesto hodnotnej knižky v osobnostnom a citovom rozvoji i dnešných detí.

      • MIDIcoolvolley žiačok ZŠ

      • Posledný marcový deň nás naše žiačky: Lucia Szallayová, Eliška Šandorová, Sofia Jurištová, Hanka Hillová, Kristína Labajová a Victoria Globanová reprezentovali v školskej šúťaži MIDIcoolvolejbal na ZŠ Tilgnerova. Naše dievčatá si počínali skvele a vybojovali 3.miesto na lokálnom kole v silnej konkurencii.

       Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • 3x3 STREETBASKET žiakov ZŠ

      • Dňa 30.3.2023 sa v CVČ Klokan uskutočnilo okresné kolo v 3x3 streetbaskete žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci: Kulík Martin, Marton Matej, Ventruba Adam a Vydarený Richard. Chlapci obsadili vo svojej skupine 3.miesto, čo nestačilo na postup, ale vzhľadom na to, že boli najmladší z konkurenčných družstiev si počínali veľmi dobre.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • MIDIcoolvolley žiakov ZŠ

      • Dňa 31.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v midicoolvolejbale v Devínskej Novej Vsi, kde mala aj naša škola zastúpenie. Naši siedmaci: Adamec Ondrej, Bohucký Tomáš, Bolla Maxim, Priehradník Roderik, Ťapuš Jakub a Vydarený Richard. Chlapci dosiahli rovnaký počet bodov ako ZŠ Bukovčana a podľa pravidiel len počet víťazstiev z dvoch odohratých turnajov rozhodol o tom, že sa umiestnili tesne za prvým miestom.

       Chlapcom blahoželáme za ich bojovnosť a krásny výkon.

      • Školský futbal SFZ - futbal žiakov

      • Dňa 20.3.2023 sa uskutočnilo kolo školského pohára organizované slovenským futbalovým zväzom, kde aj naši žiaci vzorne reprezentovali školu. Naši chlapci si počínali skvele a obsadili 3.mieste vo svojej skupine, ktoré bolo, žiaľ, prvé nepostupové.

       Ďakujeme za  peknú reprezentáciu: Ondrejovi Adamcovi, Tomášovi Bohuckému, Maximovi Bollovi, Roderikovi Priehradníkovi, Jakubovi Ťapušovi zo siedmeho ročníka a šiestakom: Roland Schavel a Matej Marton.