• Novinky

      • Organizácia prvého týždňa školského roka 2023/2024

      • 04.09.2023 o 08,00 h, v škole – 8,00 h – 9,30 h

       Privítanie a príhovor riaditeľky školy na DOPRAVNOM ihrisku  – 1. ročník

       04.09.2023 o 09,00 h, v škole – 9,00 h – 11,00 h

       Privítanie a príhovor riaditeľky školy na DOPRAVNOM ihrisku 2. – 9. ročník

        

       Organizácia prvého týždňa školského roka 2023/2024

        

       ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA JE POVINNÝ pri nástupe dieťaťa do školy elektronicky cez Edupage podať:

       1.      Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

       2.      Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

       3.      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

       4.      Žiadosť o uvoľnenie žiaka (v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní v priebehu školského roka 2023/2304)

        

       Uvedené  oznámenia  sú dostupné po prihlásení do RODIČOVSKÉHO konta, v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA, pridať žiadosť v pravom dolnom rohu.

       Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na plánované rekonštrukčné práce na budove školy (budova telocvične a školského klubu detí) so začiatkom od 04.09.2023, ktoré budú trvať 20 týždňov. Preto Vás chceme veľmi pekne poprosiť o zhovievavosť a dodržiavanie bezpečného správania sa v škole:

       • dodržiavať školský poriadok školy, ďalšie vnútorné predpisy školy a predovšetkým bezpečnostné označenia /ohraničenia/ zákazy a príkazy,
       • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo stavebnej firmy, ktoré sú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
       • do budovy školy žiaci vchádzajú hlavným vchodom, pokiaľ nie je stanovené inak, vtedy sú povinní rešpektovať vyznačenú cestu.

       Ďalšie informácie dostanete na triednych aktívoch od triednych vyučujúcich.

       Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na úspešný začiatok školského roka 2023/2024.

       Vedenie školy ZŠ Karloveská 61

      • Helen Doron English

      • Helen Doron English je výučba angličtiny hravou a prirodzenou formou pre deti a mládež do 19 rokov. Na ZŠ Karloveská 61 ju ponúkame už piaty rok pre žiakov od 1. po 9. ročník. Začíname od 18. septembra.

       Prihlasovanie TU

      • Krúžky v škole

      • S OZ KRÚŽKY V ŠKOLE spolupracujeme už ďalší rok. Spokojnosť vás rodičov a hlavne vašich detí nás ubezpečuje, že sme si vybrali dobre. Aj tento školský rok už máme pre vás pripravenú bohatú ponuku krúžkovej činnosti.

       Prihlasovanie je už spustené on-line na: http://www.kruzkyvskole.sk/