• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

      • Vážení rodičia,

       zápis do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

       za prítomností detí a ich zákonných zástupcov

       v piatok  21. apríla 2023  v čase od 15.00 do 18.00 h    a

       v sobotu 22. apríla 2023 v čase od  8.00  do  12.00 h

                  v hlavnej budove ZŠ Karloveská 61, Bratislava.


       Zápisu sa zúčastnia deti a ich zákonní zástupcovia

       Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasledujem po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne  školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

       • Deň otvorených dverí sa uskutoční 4.4.2023 od 15.00 – 18.00
       • Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku
       • Po úspešnom odoslaní online prihlášky (formulára) zákonní zástupcovia dostanú na emailové adresy, ktoré uviedli v prihláške, potvrdzujúci email a prihlášku vo formáte pdf. Prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísanú oboma zákonnými zástupcami priniesť na zápis. Údaje sa overujú z rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonných zástupcov.


       V prípade, že máte vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte ZRŠ pre 1. stupeň Mgr. Martinu Lošonskú:  martina.losonska@zskarlova61.sk


       Podľa §144a zákona 245/2008 Z.z. sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

       • Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, je potrebné k žiadosti a prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“ príloha č. 2.“

       Link na stiahnutie: Príloha č. 2 - Písommé vyhlásenie zákonného zástupcu

       • Ak sa zákonný zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľke školy „Písomné vyhlásenie“ príloha č. 3.

       Link na stiahnutie: Príloha č. 3 - Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

       Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

       Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uvedie túto skutočnosť v online prihláške do poznámky a  predkladá riaditeľke základnej školy spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie Centra poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?

       Ak zákonný zástupca uvažuje o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať ho do ZŠ a zároveň požiadať riaditeľku materskej školy (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva s prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu) o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

       Je však nutné prísť na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.5.2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní

       Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

       Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca k prihláške prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

       Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

       Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v SR. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky  a  písomne požiada riaditeľku školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia Slovenskej republiky.

       Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky

       Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 zo dňa 16. marca 2021 o určení školských obvodov pre základné školy  a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.

       Školský obvod pre ZŠ Karloveská 61 tvoria ulice:

       Borská, Brodská, Cesta na Červený most, Čavojského, Čárskeho, Dúbravská cesta, Ilkovičova, Karloveská (nepárne čísla), Konvalinková, Kuklovská, Lackova, Levárska, Líščie údolie (párne čísla 162 až 222) a (nepárne čísla 117 až 157), Litovská, Mokrohájska, Mlyny, Nám. Sv. Františka, Pernecká, Plávková, Pod Brehmi, Pod Rovnicami (párne čísla 32 až 56) a (nepárne čísla 61 až 67), Pustá, Púpavová, Sekulská, Silvánska, Sološnická, Staré grunty (okrem číseiel 130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 A,B,C,D, 326 A,B, 328, 330, 332), Stuhová, Suchohradská, Svíbová, Šaštínska, Špiezova, Ulica Rudolfa Mocka, Ulica Milana Kolibiara, Zohorská


       V zmysle zákona číslo 245/2008  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do inej ako spádovej školy.


       Informácie ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Karlovej Vsi nájdete: Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024


       V prípade, že máte otázky ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, kontaktujte nás mailom: martina.losonska@zskarlova61.sk


       Bratislava, 14.3.2023           

      • Deň učiteľov

      • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

            pred 431 rokmi sa v moravskej Nivnici narodil Jan Amos Komenský, jazykovedec, filozof a pedagóg, nazývaný aj  „učiteľ národov“. Pri svojom putovaní Európou zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je nadané alebo menej bystré, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“. Pre mnohých z nás je vzorom, osobnosťou, ktorú obdivujeme a chceme sa jej podobať. A možno si pri tom ani neuvedomujeme, že takým istým vzorom sme pre svojich žiakov aj my sami... My, s našimi schopnosťami, vedomosťami, ale i nedostatkami a náladami... Sme to predsa my, učitelia, s kým je dieťa v každodennom kontakte, naviac v  období, keď bytostne potrebuje ukázať smer svojho života... Životy detí ovplyvňujú smerovanie spoločnosti, ktorá nám prostredníctvom rodičov zveruje do rúk to najcennejšie čo má – deti,  zároveň však kladie na našu prácu aj maximálne nároky.

       Viesť človeka od útleho detstva k spoznávaniu sveta je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ/UČITEĽKA.

       Učiteľ hrdý na svoje poslanie, na výsledky svojich žiakov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce... UČITEĽ, ktorý je tolerantný k nedostatkom a slabostiam rodičov, dôsledný v nárokoch na svoje výkony a rešpektujúci  individualitu kolegov.

            Som presvedčená, že dnešný deň by mal byť dňom  našej stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. Ocenenia práce, ktorá je potrebná v každej dobe a nedá sa ničím nahradiť. 

       Niekedy však príde taká chvíľa, keď napriek námahe a snahe máme pocit, akoby sa výsledný efekt Nášho snaženia stratil. Ale len naoko. Všetko to, čo deťom dávame, existuje ďalej v nich – žije v ich srdci a mysliach. Tam sa ukladá každé slovo, pohladenie i pokarhanie. To, čo dnes zasejeme, to nájdeme za pár rokov v slovách a činoch lekárov, inžinierov, vedcov i politikov.
       Snažme sa, aby sme na  plody našej spoločnej práce boli vždy hrdí. Preto aj túto slávnostné stretnutie pedagogických a odborných zamestnancov využime na krátke zamyslenie. Vždy to tak býva, a ani teraz sa neubránime tomu, aby sme sa neobzreli za tým, čo sme vykonali za uplynulé obdobie a nepouvažovali nad tým, čo ešte treba urobiť, aby „školská žatva“ bola bohatá, naplnená vedomosťami a profesionálnymi zručnosťami našich žiakov.

       Pedagóg dostáva napriek všetkým zložitostiam  od života obrovské zadosťučinenie v podobe pocitu hlbokého šťastia a spokojnosti z úspechov svojich žiakov, do osudu ktorých sa zapísal aj on sám...

            Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
       zaželám Vám všetkým  pevné  zdravie, veľa pedagogického optimizmu a nadhľadu, pracovných úspechov i osobného šťastia.
       Nezabudnime, že učitelia boli vždy tými, ktorí hrdo niesli pochodeň poznania a zapaľovali v dušiach plamienky vedomostí...

       Umelá inteligencia môže napísať pekný príhovor, tento ešte nepísala , no nedokáže utrieť slzu ani objať. Keď to naši žiaci, či kolegovia potrebujú.

       Za celoživotnú prácu a dlhoročný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese, za prácu a výsledky regionálneho významu, ktoré šíria dobré meno školstva v mestskej časti Bratislava Karlova Ves, bude 28. marca 2023  udelené  Poďakovanie a uznanie starostky MČ Karlova Ves
       pri príležitosti DŇA UČITEĽOV 2023:

       RNDr. Gabriele Tomášovej a Mgr. Jane Čerňanskej.

       S úctou Eva Horníková, riaditeľka školy

       Dôležitosť učiteľov a učiteliek nepotvrdzujú ich platy. Ako je to v iných krajinách?

      • Aktualizácia telefonických kontaktov školy

      • Vážení rodičia,

       dávame Vám do pozornosti aktuálne telefónne kontakty do školy:

       RECEPCIA ŠKOLY: 0903 624 822

       SEKRETARIÁT ŠKOLY: 0911 108 804

       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 0903 646 738

       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: 0903 255 011

      • Predstavenie Škaredé káčatko

      • O kultúrny zážitok sa našim žiakom 1. stupňa postaralo divadlo Oskar. Zahrali nám predstavenie Škaredé káčatko. Prekrásne kulisy a umenie hercov nás vtiahlo do deja. Deti si predstavenie užili a čerpali z neho námety aj na ďalších hodinách.

      • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

      • V dňoch 13. – 15. 3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl počas troch dní prezentovali svoje recitátorské umenie.

       Naša škola mala úspešné zastúpenie v každej z troch kategórií.

       I. kategórii v prednese poézie,  získal 1. miesto Pavol Vršanský, žiak 3.A, v II. kategórii v prednese prózy sa na 3. mieste umiestnil Matej Marton zo 6.B. Žiačka 8.A, Karolína Martinková, získala v III. kategórii v prednese prózy 3. miesto.

        Oceneným srdečne blahoželáme a Paľkovi držíme palce v krajskom kole!

      • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      • Dňa 3.3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín pre žiakov druhého stupňa. Súťaže sa zúčastnilo 19 recitátorov.

       Výsledky

       II. kategória – próza

       1. Matej Marton – 6. B
       2. Elena Slížiková – 5. C, Adela Hajašová – 5. B
       3. Karin Vršanská – 5. B

       II. kategória – poézie

       1. Nela Kolinská – 6. A
       2. Natália Šuplatová – 6.A
       3. Eliška Kákošová – 5. C

       Výsledky – III. kategória – próza

       1. Karolína Martinková – 8. A
       2. Matej Anda – 8. A
       3. Adela Pulišová – 8. A

       III. kategória – poézie

       Hana Kureková – 8. A

      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 25. 1. 2023 sa konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Ivana Ehnová a Júlia Mikulášová. V silnej konkurencii sa Júlia Mikulášová, žiačka 7.B triedy, umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

      • IQ olympiáda

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       dovoľujeme si Vám pripomenúť registráciu do 12. ročníka súťaže IQ olympiáda. Súťaž je celoslovenská, pre všetkých žiakov ZADARMO a môžu získať skvelé hodnotné ceny.

       Zapojiť sa môže každý žiak 5. - 9. ročníka ZŠ alebo prímy až kvarty osemročných gymnázií. Minulý rok sa do súťaže zapojilo 9 858 žiakov z celého Slovenska

       Registrácia prebieha do 31.03.2023 na www.iqolympiada.sk. Po tomto termíne už nebude možné žiakov registrovať.

       Školské kolo bude spustené v termíne 13.04.2023 - 21.04.2023. Test trvá 30 minút a bude možné ho robiť zo školy aj z domu.

       Finále súťaže bude aj tento rok vo veľkolepých priestoroch. Konkrétne 12.6.2023 na Zvolenskom zámku. Žiaci môžu vyhrať hodnotnú elektroniku, spoločenské hry, knihy a iné zaujímavé ceny.

       Bližšie informácie sa môžete dočítať tu: www.iqolympiada.sk

       12. ročník IQ olympiády prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

       V prípade otázok nás kontaktujte na sutaz@iqolympiada.sk a v prípade technických problémov na help@iqolympiada.sk

      • Jazykový kvet - Poviedková tvorba

      • Ešte v januári sa dvaja žiaci 2. stupňa zapojili do súťaže Jazykový kvet v kategórii poviedkovej tvorby v anglickom jazyku. Oliver Németh zo 7.A a Viktória Hubková z 8.A napísali pod vedením p. uč. Dolnickej veľmi pútavé príbehy, v ktorých sa zatúlali do neznámych krajín. Ich vymyslené vzdialené svety zaujali porotu súťaže natoľko, že postúpili do finálového celoslovenského kola!

       Obidvom súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im mnoho ďalších úspechov v postupovom kole súťaže. Ich poviedky si čoskoro budete môcť prečítať aj v školskom časopise. :)

      • Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách v ŠKD

      • V prvý marcové popoludnie sa naši prváci a druháci zúčastnili divadelného predstavenia Kocúr v čižmách. Deti sa dobre zabávali na popletenom kráľovi, bystrom kocúrovi a jeho pánovi Žánovi Baklažánovi. Veselú rozprávku o najznámejšom kocúrovi prinieslo priamo do školy Divadlo Oskar.

      • LVVK - SKI Kubínska hoľa

      • V dňoch 12. - 17.2.2023 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov siedmeho ročníka, doplnený niekoľkými ôsmakmi.
       LVVK sa uskutočnil v krásnom stredisku SKI Kubínska hoľa. Žiaci boli ubytovaní v 3,4 lôžkových  a jednej 6 a 8- lôžkovej  izbe chaty Kubínska hoľa. Strava bola zabezpečená formou plnej penzie v reštaurácii chaty. 

       Počas lyžiarskeho výcviku, boli žiaci rozdelení do 4 družstiev. V prvom, druhom a treťom družstve sme sa u žiakov zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. V štvrtom lyžiarskom družstve sme sa zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali.

       Počas lyžiarskeho kurzu mali žiaci každý večer zábavné súťaže, ktoré boli vyhodnotené sladkými odmenami, taktiež Valentínsku diskotéku.

       Posledný večer 16.2. sa konal karneval, ktorý bol vyhodnotený diplomami a vecnými cenami.

       Rovnako boli ocenení žiaci, ktorí si počas pobytu najlepšie udržiavali poriadok na izbách.

       Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli žiaci predviesť počas lyžiarskych pretekov (slalom), ktorý sa konal dňa 17.2.2023 - posledný lyžiarsky deň.

       Najlepší lyžiari budú ocenení po príchode do školy, keďže po pretekoch nás čakal posledný obed a cesta domov.

       Cieľ LVVK  bol splnený, všetci žiaci si osvojili jednotlivé techniky zjazdového lyžovania,  zvládli záverečné preteky. Upevnili sa aj priateľské vzťahy medzi žiakmi a rozvíjali sa aj osobnostné vlastnosti žiakov. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi, pedagógmi, inštruktorom a zdravotníkom príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny pedagógov a inštruktora na svahu, ale aj na chate, boli slušní voči sebe i personálu chaty. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.