• Novinky

      • Príhovor riaditeľky školy k záveru školského roka 2022/2023

      • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, rodičia,

       dnes 30. júna sme v cieli na konci školského roka 2022/2023. Na štarte sme stáli spoločne, 584 žiakov a 73 zamestnancov školy. Najviac úsilia vynaložili naši prváci a zaslúžia si naše uznanie a pochvalu. Do tajov školského života Vás, milí prváci zasvätili Vaše pani učiteľky a pani vychovávateľky:

       1.A – Lucia Olšavská, Ľubica Wuketichová a pedagogický asistent Andrej Pinkalský,

       1.B – Marcela Puškárová, Zuzana Štefánková,

       1.C – Mária Demeková, Katarína Hajašová

       1.D – Eva Sabolíková, Andrea Navarová.

       V 2. polroku školského roka 2022/2023 bola udelená pochvala od riaditeľky školy 238 žiakom na 1. a 2. stupni. K výchovným opatreniam patria aj pokarhania riaditeľky školy a znížená známka zo správania. Prosím triedne pani učiteľky, aby po mojom príhovore uvoľnili 6 žiakov školy pre pokarhanie a až 11 žiakov 2. stupňa pre udelenie zníženej známky zo správania, do zborovne školy.

       Pedagogická rada dňa 21.6. vyhodnotila výborné výsledky v prospechu žiakov, veď posúďte sami, keď priemer prospechov je 1,33. Čo stojí za zamyslenie je dochádzka. Tam sa chváliť nemôžeme. Jeden žiak školy vymeškal v priemere 69 hodín, čo znamená skoro 3 týždne štúdia v škole. Verím, že v spolupráci s rodinami a rodičmi budeme viac podporovať zdravý životný štýl. Výsledkom bude určite nižší počet vymeškaných hodín a vaše pevnejšie zdravie.

       Niektorí spolužiaci potrebujú našu pomoc. Majú špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby. Sú to naše kamarátky a kamaráti a my im radi pomáhame, a 48 žiakom aj formou integrácie. Všetky činnosti spojené s inakosťou sa dejú pod odborným vedením ZRŠ pre inkluzívne vzdelávanie Adama Škoppa. Jeho ŠPT je všadeprítomný a pomáhajúci. Ďakujeme. V 1. až 4.ročníku dosahujete, milí žiaci primárne vzdelávanie, ktoré pani učiteľky pod vedením pani zástupkyne Martiny Lošonskej obohacujú o jazykové súťaže ako je Hviezdoslavov Kubín v ktorej bol veľmi úspešný žiak 3.A triedy Pavol Vršanský, Jazykový kvet, kde nás úspešne reprezentoval žiak 3.C triedy Matúš Nemčovský a žiačka 4.B triedy Tamara Bublová.

       Logická olympiáda je pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Postup do celoslovenského finále si zabezpečili Allan Simon a Tomáš Bandurič.

       Nadšení žiaci boli úspešní aj v športových súťažiach, a to v MC Donalds Cup, v malom futbale i v atletických disciplínach v súťaži „ Čokotreta“.

       Matematické vedomosti prevetral Matematický klokan a Pytagoriáda. Spievali sme so Slávikom Slovenska, riešili sme biologické úlohy. Záverečné hodnotenie 1. až 4. ročníka ukázalo, že medzi obľúbené súťaže patria Olympiáda v anglickom jazyku a Englishstar, kde zo 79 súťažiacich získalo až 5, 100 bodov.

       Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je školské zariadenie ŠKD, pod vedením pani vedúcej Simony Matuskej. Každú stredu sa veru milí žiaci nenudíte. Navštevujete kino, divadlo, múzeá, výstavy alebo sa zabávate športom, tak ako na rozlúčkovom podujatí minulý týždeň.

       V stredu predstúpili pred pedagogický zbor naši najstarší žiaci, deviataci. Kultúrny program a kultivovaná zábava ma ubezpečili, že 9 rokov našej spoločnej práce môžeme dnes o 9:55 pokojne uviesť do samostatného života v podobe absolventov Základnej školy Karloveská 61.

       Nižšie stredné vzdelanie manažuje zástupkyňa riaditeľky školy Gabriela Tomášová. A že to robí na jednotku s hviezdičkou svedčí množstvo aktivít, ktoré pripravujú členky a členovia predmetových komisií. Pedagogická komisia vyhodnotila úspešných žiakov olympiád týchto predmetov. BIO- CHEM- GEO, MAT- FYZ- INF, vyhodnotila testovanie KOMPARO, MAT oplympiádu, Pytagoriádu, Matematického Klokana, MAKS, iBobor, IT FITNESS TEST a PIKOPRETEK.

       Žiaci 2. stupňa našej školy sa zapojili aj do olympiády SJaL, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a do testovania KOMPARO a Testovanie 9, kde sme v matematike aj slovenskom jazyku boli o 10% a 5% lepší ako priemer Slovenskej republiky.

       Vyučovanie a učenie sa 1. cudzieho jazyka sme posilnili z disponibilných hodín už od 1. ročníka. V 6. ročníku pribúda 2. cudzí jazyk – kde máte na výber milí žiaci z nemeckého alebo španielskeho jazyka. Starší žiaci boli úspešní v cudzojazyčných súťažiach, a to v English Star a v Jazykovom kvete získa Barbora Bláhová z 9.B 1. miesto v krajskom kole.

       Na záverečnom stretnutí hodnotila svoje úspechy  predmetová komisia výchovných predmetov. Prechodovú chodbu k jedálni doteraz zdobia Vaše krásne výtvarné diela na tému jedlo a umenie v súčasnosti. Artefiletika sa už stáva prirodzenou súčasťou hodín výtvarnej výchovy. Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz absolvovali siedmaci a ôsmaci. V športových činnostiach a súťažiach sme pokračovali aj v 2. polroku školského roka 2022/2023. futbal, volejbal, streetbasketbal, atletika nám dopriali chuť víťazstiev i prehier, no najväčšie úspechy sme dosiahli v streľbe zo vzduchovky. V krajskom kole v kategórii ľah starší žiaci družstvá, v zložení: Viktor Ni, Jakub Anda a Erik Martinský sme získali 1. miesto.

       27. júna sme sa dozvedeli meno najlepšieho športovca školy, ktorým je Matej Marton zo 6.B triedy. Matejovi dnes slávnostne odovzdám Putovný pohár riaditeľky školy.

       Najšportovejšou triedou je 6.B, srdečne blahoželáme.

       Spoločne napĺňame obsahové a výkonové štandardy školského vzdelávacieho plánu „ Škola, ktorej to myslí“, no aby nám to mohlo myslieť potrebujeme chutné jedlo, ktoré pripravuje naša pani kuchárka Ivetka a tím vedúceho školskej jedálne Mareka Ravasza.

       Na to, aby sme v zime mali teplo a elektrickú energiu na všetky zariadenia v škole dbá prísnym ekonomickým pohľadom Zuzana Bakošová ekonómka školy. Do nášho tímu pribudla tajomníčka školy Mária Melichová. Ak potrebujeme niečo opraviť či preložiť stále je nám nápomocný pán školník Peter Bílly a Andrej Bíro. Keď sa ráno prebúdzame v priestoroch školy už upratujú naše usilovné pani upratovačky. Ďakujeme.

       Plavíme sa spoločne na jednej lodi s názvom Základná škola Karloveská 61. Dnes je ten deň, keď kapitánka velí zakotviť a opustiť palubu.

       Milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia prajem nám, aby sme si na pevnine s menom letné prázdniny dobre oddýchli, stretávali sa s milými a láskavými ľuďmi, načerpali mnoho inšpirácií do tvorivých chvíľ a v zdraví sa znova nalodili 4. septembra 2023.

       Do skorého videnia.

       S úctou a poďakovaním Eva Horníková, riaditeľka školy

      • Výsledky školských kôl a okresného kola biologickej olympiády v kategórii F (4.-5. ročník)

      • Školský rok 2022/2023 je na konci a tu je rekapitulácia „našich“ výsledkov. Víťazom troch školských kôl sa stalo družstvo PIRANE v zložení: Hanka Barlová a Emka Štefuriková z 5.C a Lucka Tomašovičová z 5.B. Toto družstvo dosiahlo celkovo 99% úspešnosť! Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo ČERVENÉ PANDY zo 4.C v zložení: Dominika Klebercová, Emka Minarovičová, Maťko Katreniak a Paťko Pavelka. Pandy dosiahli tiež výbornú úspešnosť, a to 95%. Na 3. mieste sa umiestnili dievčence z 4.A triedy – družstvo VEVERIČKY v zložení: Emka Kováčová, Olívia Mikuška, Julka Pašková a Terezka Sedláková. Dievčatá po malom zaváhaní v 1. školskom kole a výborných výsledkoch v 2. a 3. školskom kole napokon dosiahli peknú 92% úspešnosť.

       Tieto tri družstvá nás reprezentovali na okresnom kole, ktoré sa konalo 18. mája v Prírodovednom múzeu. Pódiové umiestnenie získali Veveričky, a to 2. miesto a družstvo Pirane obsadili 3. miesto! Na štvrtom mieste skončili Červené pandy. Všetky deti sú zároveň úspešní riešitelia!

       Touto cestou by som chcela všetkým vyššie menovaným deťom poďakovať za výbornú reprezentáciu našej školy!

       A teraz krátke pozvanie do fotogalérie, kde je „ochutnávka“ všetkého, čo sme spolu zažili od novembra 2022 po jún 2023.....

       Mgr. Jaroslava Hajašová

      • Organizácia záverečného dňa školského roka 2022/2023

      • Vážení rodičia,

       dňa 30.06.2023 pri príležitosti záverečného dňa školského roka 2022/2023 Vás informujeme o zmene v organizácii posledného školského dňa.

       Triednické hodiny budú priebehať v čase od 08,00 h do 09,55 h.

       Výdaj obedov v školskej jedálni bude v čase od 10,00 h (najskôr II.stupeň + "neklubári").

       Prajeme príjemné leto.

      • Organizácia ŠKD

      • Vážení rodičia,

       je tu koniec školského roka 2022/2023.

       Zajtra, 30.06.2023 je náš posledný deň strávený s Vašimi deťmi. Organizácia ŠKD je naplánovaná na postupné spájanie sa ostávajúcich detí do jednotlivých oddelení podľa rozpisu pre pani vychovávateľky.

       Od 13,50 h deti z hlavnej budovy školy budú už iba v priestoroch ŠKD/ihrisko, záleží aj od počasia a striedania činnosti.

       ŠKD teda začína od 09,55 h, obed je naplánovaný na 10,00 h - najskôr II.stupeň + "neklubári", t.j. cca 10.30 h idú na obed "klubári" podľa ročníkov a miesta v ŠJ.

       Odchádzajúce deti z klubu musia mať na ozname samostatný odchod s uvedenou hodinou alebo prídu rodičia, ktorí sa "pípnu" čipom. Ak nám deti povedia, že im ráno rodičia hovorili, aby išiel/a domov......, bez písomného oznamu dieťa nemôžeme uvoľniť.

       Prevádzka ŠKD je v piatok skrátená do 15,30 h.

       Všetkým deťom a rodičom prajeme krásne leto plné spoločných zážitkov a oddychu. Ďakujeme za celoročnú spoluprácu a osobitne sa lúčime a prajeme všetko dobré na druhom stupni našim odchádzajúcim štvrtákom.

       Kolektív vychovávateliek

      • Najlepší žiaci z Karlovej Vsi

      • Dňa 22.06.2023 na pôde miestneho úradu prevzali ocenenia z rúk starostky Dany Čahojovej, vicestarostu Branislava Záhradníka a predsedu školskej komisie Antona Šmotláka najlepší žiaci karloveských škôl.

       Nominácie predložili všetky tri školy, ktorých zriaďovateľom je karloveská samospráva. O sprievodný kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ J. Kresánka.

       Zo ZŠ Karloveská 61 boli ocenení Alexandra Kianičková žiačka 9.A a Jakub Patócs žiak 9.B.

       Blahoželáme.

      • Projekt Naše Mesto 2023

      • Dňa 09.06.2023 sa na našej škole opäť uskutočnil projekt Naše Mesto. Je to najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Na našu aktivitu sa prihlásilo 30 dobrovoľníkov z firmy Swiss Re Europe S.A. Nakoľko tento rok bolo nepriaznivé počasie, aktivity sa vykonávali v interiéry našej  školy. Dobrovoľníci nám pomáhali vyčistiť, vyumývať detskú kuchynku, umývať okná na prízemí a 1.poschodí školy a s pánom školníkom vytriediť v sklade staré lavice a rozmontovať ich.

       Ďakujeme dobrovoľníkom z firmy Swiss Re Europe S.A. za účasť a vykonané aktivity na našej škole.

       Simona Achbergerová, koordinátorka projektu

      • Športovo-zábavné popoludnie v ŠKD

      • Záver školského roka je už na dohľad. Koniec júna prináša tradičné a veľmi obľúbené športovo-zábavné popoludnie v školskom klube. Ako napovedá názov, ide o poobedie plné súťaží a hier, ktoré preveria rýchlosť, presnú mušku a bystrosť.

       Aj tento rok mali deti možnosť povoziť sa na koňoch a pohrať sa so psíkmi, ktoré priniesla ochotná pani vychovávateľka Lea. Počasie prialo aj vodným súťažiam a prinieslo deťom vítané osvieženie.

       Na záver spoločná fotka a vidíme sa opäť o rok!

      • Ponuka práce

      • Naša škola hľadá ľudí do nášho školského tímu.

       Budeme vďační za každé zdieľanie. Záujemca o pracovnú pozíciu nás môže kontaktovať priamo cez EDUJOBS

      • Čokotretra

      • 16.6.2023 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Čokotretry v Košiciach. Našu školu v slovenskom finále reprezentoval prvák Dávid Gahér, ktorý sa umiestnil na krásnom 13.mieste.

       Súťaž bola náročná a rozhodovali naozaj stotiny.

       Dávidkovi veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy :) 

      • Športový deň

      • Po roku plnom pútavých pohybových hier v rámci programu Tréneri v škole mali deti 1.D a 2.C možnosť okúsiť aj prvotný kontakt s atletikou.

       Náš otecko, pán Klenka, zorganizoval deťom športový deň v areáli Mladej Gardy, v rámci ktorého skúsené pani trénerky oboznámili deti so správnym prevedením piatich atletických disciplín - s behom cez prekážky, skokom do diaľky, behom na 60m, hodom granátom a s behom na 400m. Pod ich odborným vedením si deti najskôr jednotlivé disciplíny vyskúšali a potom sa so zanietením pustili do zápolenia.

       Po zabezpečenom chutnom občerstvení sa dočkali vyhodnotenia. Najlepšie tri dievčatá a traja chlapci boli ocenení peknými cenami. Víťazmi však boli všetky deti - prebudili v sebe športového ducha, vydali zo seba maximum a hlavne pochopili, že česť patrí i tým, ktorí nevystúpia na stupne víťazov.

       Ovenčení medailami a obohatení novou skúsenosťou sa už teraz tešia na budúcoročné zlepšenie osobných rekordov.

       Srdečná vďaka patrí pánovin Klenkovi, trénerom i všetkým našim rodičom, ktorí dokážu sprostredkovať deťom nové skúsenosti.

       Mgr. Andrea Moravčíková

      • Chodbovica - včielky

      • V piatok 16. 6. sme zorganizovali poslednú Chodbovicu pre žiakov druhého ročníka. Téma Chodbovice bola o včielkach.

       Časť úloh sme plnili vo vnútri, kde žiaci sledovali zaujímavé a náučné videá, na ktoré nadväzovali pracovné listy. Príjemné počasie nám umožnilo vybehnúť von, a preto ďalšie aktivity boli realizované vonku. Žiaci si zalietali ako včielky a nadobudnuté vedomosti si overili v behacom kvíze.

       Na záver si postavili puzzle s krásnymi obrázkami včiel.

      • Zážitkové programovanie LogisCool

      • Žiaci 7. a 8. ročníka mali možnosť na hodine informatiky vo štvrtok 8. júna 2023 využiť svoje nadobudnuté zručnosti za celý školský rok na zážitkovom programovaní s Logiscool.

       Lektori žiakom predstavili programovacie prostredie v blokovom programovaní a aj algoritmy, ako si pripraviť online hru.

       Žiaci mali za úlohu naprogramovať virtuálnu žabu a krokodíla, ktoré podľa presných pokynov museli zvládať jednotlivé úlohy. Žiaci takto preukázali vysokú úroveň logického myslenia a úkonov pri programovaní. 

       Mgr. Patrik Páterek

      • Záver Krúžku talianskeho jazyka s chutným prekvapením

      • Naša škola sa pýši rôznorodosťou krúžkovej činnosti.  Jedným z jazykových kurzov je aj Krúžok talianskeho jazyka pre žiakov 2. stupňa.

       Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka sa počas školského roka každý štvrtok stretávali s pánom učiteľom Páterekom, aby objavili krásu jazyka i kultúry tejto stredomorskej krajiny na juhu Európy. Vo štvrtok 8. júna na poslednej hodine žiaci nielenže spevom talianskych piesní rozkmitali budovu školy, ale potešili sa aj chutnej pizzi, ktorá urobila bodku za tohtoročným Krúžkom talianskeho jazyka.

       Arrivederci v septembri 2023!

       Mgr. Patrik Páterek

      • Preberanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do prvého ročníka

      • Vážení rodičia,

       na základe prijatia/neprijatia dieťaťa do prvého ročníka, Vás prosíme, aby ste si rozhodnutie  prebrali na sekretariáte školy u p. Melichovej v týchto termínoch:

       12.06.2023 Pondelok 14,00 h - 15,30 h

       13.06.2023 Utorok 07,30 h - 09,00 h

       14.06.2023 Streda 14,00 h - 15,30 h

       15.06.2023 Štvrtok 07,30 h - 09,00 h

       16.06.2023 Piatok 14,00 h - 15,30 h

       Rozhodnutia sa vydávajú v kancelárii 1. kontaktu. Potrebné je použiť služobný vchod, ktorý sa nachádza napravo od hlavného vchodu do školy. Kancelária je vpravo od vstupu - prvé dvere (sú označené ako kancelária 1. kontaktu).

       Mgr. Mária Melichová - sekretariát školy ZŠ Karloveská 61

      • Konferencia záverečných projektových prác žiakov 4. ročníka

      • V utorok 30.mája sa konal ďalší ročník Konferencie záverečných projektových prác žiakov 4. ročníka. Podarilo sa im úspešne prezentovať a obhájiť ročníkové práce, na ktorých zodpovedne pracovali niekoľko týždňov. Za prítomnosti svojich rodičov preukázali nielen svoje zručnosti pacovať s informáciami, ale aj komunikačné schopnosti a mnohí z nich aj vedomosti nadobudnuté na primárnom stupni vzdelávania.

       Všetkým žiakom štvrtého ročníka srdečne blahoželáme a prajeme úspechy v ďalšom vzdelávaní. Vám, rodičom, ďakujeme za spoluprácu.

      • Karneval v ŠKD

      • K Medzinárodnému dňu detí na našej škole neodmysliteľne patrí karneval. Aj tento rok sa naša telocvičňa zaplnila deťmi z prvých až štvrtých ročníkov. Na deti čakala promenáda, super súťaže, spoločný tanec a samozrejme odmeny. Deti i pani vychovávateľky si na svojich maskách dali poriadne záležať a spolu vytvorili atmosféru radosti a smiechu.

       A tak to má v školskom klube byť!

      • Indiánsky deň v ŠKD

      • Už po druhýkrát sa na Veľkej pláni stretli mladí Indiáni, aby si zmerali svoje sily v presnosti, vytrvalosti a múdrosti. Tentokrát súťažil kmeň Biely bizón z 2.C proti kmeňu Farebné pierko z 1.C a 4.C. Dobre naladení a pestrofarebne oblečení Indiáni si vyskúšali, či dokážu uloviť bizóna, zajať člena z druhého kmeňa, strieľať z luku alebo sa zahrať na zberačov. Indiáni nakoniec zistili, že k pokladu sa dostanú jedine spoločnými silami.

       Tešíme sa opäť o rok! HOWGH.