• Novinky

      • Voľby do Školského parlamentu

      • Rada školy vyhlasuje voľby do Školského parlamentu. Ak máš záujem podieľať sa na školských aktivitách a zaujímaš sa o dianie v škole, vypísanú a podpísanú prihlášku odovzdaj pani učiteľke Olšavskej alebo pani učiteľke Kuchtovej do 30.septembra 2022. Prihlášky odovzdané po tomto termíne nebudú akceptované. Voľby prebehnú v termíne 4.októbra - 9.októbra 2022 tajným hlasovaním prostredníctvom Edupage.

       PRIHLÁŠKA DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      • Chodbovica žiakov II. ročníka

      • Dňa 23.9. v piatok sa uskutočnilo prvé stretnutie s názvom: “Chodbovica - zoznámte sa prosím” kde sa stretli žiaci 2.ročníka a spríjemnili si deň zábavno-vzdelávacími aktivitami.

       Žiaci tak nadviazali nové priateľstva a precvičili si spoluprácu v skupine.

      • Artefiletika pre rodičov

      • Dňa 22.9.2022 sa v našej škole uskutočnil v poradí druhý workshop artefiletiky pre rodičov.

       Na workshope sme si v krátkosti porozprávali o tom, čo artefiletika je a následne sme zrealizovali sebaskúsenostnú aktivitu.

       Milí rodičia, veľmi sa tešíme z vašej účasti. Toto popoludnie bolo pre nás príjemné a obohacujúce. Veríme, že z artefiletiky pre rodičov postupne vytvoríme tradíciu a budeme sa stretávať pravidelne.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

       S pozdravom Mgr. Simona Braciníková, Mgr. Jana Grznárová, Mgr. Adam Škopp.

      • MiniPodcast pre Portal školskej psychológie o fungovaní školského podporného tímu na našej škole

      • Špeciálna séria MiniPodcastov bude o fungovaní školských podporných tímov na školách. Komplexné rozhovory s prevažne väčšinou členov školských podporných tímov vám poskytne ucelnený pohľad na fungovanie školských podporných tímov na danej škole ako príklad dobrej praxe.

       Veríme, že komplexné informácie o fungovaní školských podporných tímov vám objasnia to, prečo sa tieto tímy zavádzajú do škôl a ako môžu byť prínosné pre rodičov, učiteľov a žiakov.

       V tomto MiniPodcaste sme sa porozprávali s jednotlivými členmi školského podporného tímu zo Základnej školy Karloveská 61 v Bratislave.

       Ďakujeme pani riaditeľke Horníkovej ako aj všetkým členom, ktorí zazdieľali užitočné informácie o svojich kompetenciách na danej pozícii.

       Viac informácii o školských podporných tímoch a všetky naše aktivity občianskeho združenia OZ Inkluziv nájdete na www.ozinkluziv.sk

      • Biela pastelka

      • BIELA PASTELKA je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

      • Krúžky v škole

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       zoznam krúžkov, na ktoré sa môžete prihlásiť a použiť vzdelávacie poukazy nájdete TUAktualizácia termínov stále priebeha!!! Prihlasovanie na krúžok koordinuje vedúci krúžkovej činnosti, ktorý vám rovnako poskytne informácie o termíne realizácie krúžku.

       Prihlasovanie na krúžky organizované externými organizáciami (nie je možné uplatniť vzdelávací poukaz) na našej škole nájdete tu: TU

       Prihlasovanie do DIVADELNÉHO KLUBU bude realizované prostredníctvom konkurzu. O termínoch konkurzu budete včas informovaní.

       Ostatné informácie budú priebežne aktualizované.

      • Artefiletika pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       srdečne vás pozývame na druhý workshop artefiletiky v našej škole, ktorý sa uskutoční dňa 22.09.2022 o 16:30. Artefiletiku realizujeme so žiakmi od minulého školského roka a radi by sme ju priblížili aj vám, milí rodičia, aby ste prostredníctvom zážitku vedeli, ako u nás v škole prebiehajú tieto hodiny.

       Dňa 14.09.2022 vám cez edupage odošleme správu s anketou, prostredníctvom ktorej sa budete môcť prihlásiť.Na workshop si nepotrebujete nič priniesť, o všetky pomôcky sa postaráme. Nijaké výtvarné zručnosti nie sú potrebné na to, aby ste sa mohli zúčastniť.

       Workshop artefiletiky povedú:

       Mgr. Simona Braciníková - sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa

       Mgr. Adam Škopp - školský špeciálny pedagóg, zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie

       Mgr. Jana Grznárová - pedagogická asistentka.

       Tešíme sa na vás.

      • Účelové cvičenie

      • Každý rok sa žiaci 2. stupňa zúčastňujú účelového cvičenia v prírode, ktoré býva v jari a jeseni.

       Nebolo tomu inak ani tento rok – v piatok 9.septembra nám počasie prialo, čo sme vďačne využili na pochod do prírody.

       Žiaci 5. až 9. ročníka si na účelovom cvičení okrem turistiky v peknom prostredí a počasí overili a preskúšali získané vedomosti a zručnosti z teoretických hodín branného kurzu. Do celkového hodnotenia sa brali body nielen z teoretických a praktických úloh, ale aj splnenie úloh zameraných na spoznanie živočíchov, rastlín a histórie okolia. Rozdiely boli veľmi tesné, no víťaz mohol byť len jeden.

        

       A ako sa im darilo?

       1.miesto     -  IX.B    - 51b

       2.miesto     -  VIII.B  - 49b

       3.miesto     -  VII. B  - 48b

       4.miesto     -  V.A     - 46,5b

       5.- 7.miesto - V.C     - 46b

                          -   VI.A   

                          -   VI.B   

       8.miesto     -    VIII.A  - 45,5b

       9 - 10.miesto - V.B    -  43b

                            - VII.A

        

       Žiaci IX.A nesúťažili, nakoľko aktívne pomáhali na stanovištiach.

       Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie účelové cvičenie, ktoré sa uskutoční v jari.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY PRE RODIČOV A ŽIAKOV I. ROČNÍKA

       Vážení rodičia, vážená pani starostka, vážený pán vicestarosta, milí naši prváci, vážené kolegyne, kolegovia.

       PARTNERSTVO, TRADÍCIE, NOVÉ TRENDY, to sú 3 základné piliere základnej školy, oddnes už aj Vašej školy, Karloveská 61. Snažíme sa byť dobrými a chápavými partnermi pre žiakov a rodičov. 53 ročné tradície neustále obohacujeme novými edukačnými trendami.

       Ďakujeme Vám milí rodičia za prejavenú dôveru a verím, že spoločne s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa nám podarí neustále prebúdzať vo Vašich deťoch zvedavosť a chuť učiť sa novým veciam. Dnes spolu s Vami stojíme na štarte dlhej cesty za vzdelaním. Počiatočný strach, či obavy z tejto veľkej zmeny pre celé rodiny určite pominú v priebehu prvých školských dní. Prečo to hovorím s takou istotou? Pretože poznám tých milých, láskavých a výborne odborne pripravených ľudí, ktorí vás budú počas nielen prvých školských dní sprevádzať.

       Dovoľte mi, aby som Vám predstavila Mgr. Martinu Lošonskú, zástupkyňu riaditeľky školy (ZRŠ) pre primárne vzdelávanie, ktorú poznáte zo zápisu i z mailovej komunikácie.

       Po získaní primárneho vzdelania a ukončenia 4. ročníka, bude držať nad Vami ochrannú ruku pani zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie RNDr. Gabriela Tomášová. Ak spozorujete u Vášho dieťaťa akúkoľvek inakosť, na poskytnutie pomoci a podpory je stále pripravený ZRŠ pre inkluzívne vzdelávanie Mgr. Adam Škopp.

       Začína sa Vaša práca skôr ako naše vyučovanie? Končíte neskoro popoludní? Žiaden problém. Mgr. Simona Matuská, vedúca ŠKD, pripravuje s pani vychovávateľkami kvalitnú výchovnú činnosť od 6.30 do 7.30 v rannom klube a po vyučovaní do 17.30. Prirodzenou súčasťou popoludňajších aktivít sú aj krúžky, ako napríklad Hravá angličtina, Divadelná hviezda, Vedecké pokusy, S výtvarnou okolo sveta, Keramika, Hra na flaute, Šport mix a iné. Už teraz a najneskôr do 21.9. môžete prihlasovať Vaše deti.

       Príjemná pracovná atmosféra a dobrá klíma školy nám umožňuje participovať na viacerých i zahraničných projektoch, ktorých ciele sa snažíme prirodzene implementovať do vyučovania. Každý deň začíname v triedach 10 minútovou rannou komunitou s triednou pani učiteľku. Niekedy aj takéto krátke ranné pozastavenie stačí na vytvorenie nenásilnej motivácie smerom k učeniu. Poznáme a realizujeme mnoho účinných techník vzdelávania prostredníctvom ktorých garantujeme, že absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti.

       K tomu, aby si Vaše dieťa a náš žiak, žiačka vážili samých seba, druhých ľudí, aby dokázali ústretovo komunikovať, budeme potrebovať Vás milí rodičia, Vašu ochotu spolupracovať, Vašu dôveru i otvorenú spätnú väzbu.

       Kto sú tie pre Vás najdôležitejšie? Predstavujem Vám triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky prvých tried:

       1.A: p. uč. Lucia Olšavská a p. vych. Ľubomíra Wuketichová

       1.B: p. uč. Marcela Puškárová a p. vych. Jana Harvanková

       1.C: p. uč. Mária Demeková a p. vych. Katarína Hajašová

       1.D: p. uč. Eva Sabolíková a p. vych. Helena Kekelyová

       O malú chvíľu sa aj osobne zoznámite, spoznáte Vaše prvé triedy, ktoré s láskou pripravili pre Vás Vaše prvé pani učiteľky a pani vychovávateľky.

       Dôležitou súčasťou školského dňa je aj kvalitné stravovanie. S finančnou pomocou zriaďovateľa školy MČ Karlova Ves máme v školskej kuchyni všetky nové kotly, panvice, konvektomat i ďalšie gastronomické zariadenia. No boli by nám nanič, keby sme nemali organizačne schopného vedúceho školskej jedálne pána Mareka Ravasza a výborného šéfkuchára so zmyslom pre detail pána Rudolfa Kurbela.

       Pripravujeme pre Vás nový dochádzkový systém, aby ste mali možnosť kontroly príchodov a odchodov detí zo školy. Taktiež modernizujeme spôsob vyzdvihovania detí zo Školského klubu detí. Momentálne som v rokovaní s firmou, ktorá zabezpečuje medzinárodný preukaz študenta ISIC aj pre našich prvákov.

       Máme pre vás pripravené informácie, ktoré si v pokoji domova prečítate a na Vaše zvedavé otázky budeme radi odpovedať už tento štvrtok o 16.30 na triednych aktívoch.

       Volám sa Eva Horníková a som riaditeľkou Vašej základnej školy na Karloveskej ulici č. 61. Moju víziu a koncepciu rozvoja školy podporuje aj Rada školy, ktorej súčasťou sú aj delegovaní členovia za zriaďovateľa školy – MČ Karlova Ves. Vážim si profesionálny prístup oddelenia školstva a odborné vedenie úradu pod taktovkou pani starostky Dany Čahojovej.

       Nech sa páči pani starostka, pár slov našim prvákom a ich rodičom ....

       Vážení rodičia, milí prváci, v triedach už na Vás čakajú prekvapenia a ja Vám prajem, aby ste si užili dnešný slávnostný deň v zdraví a radosti.

       PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY PRE RODIČOV A ŽIAKOV II. - IX. ROČNÍKA

       Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci a rodičia.

       Hymna Slovenskej republiky otvorila brány novému školskému roku 2022/2023.

       Počas deviatich týždňov sme naberali nové sily, aby sme spoločne zvládli prichádzajúce školské povinnosti, aby sme spoločne prekonávali prekážky, aby sme stále našli v sebe energiu podať druhému pomocnú ruku, milé slovo, keď to bude potrebovať.

       Dnes ste sa vrátili do našej školy, ktorú dôkladne vydezinfikovali a vyčistili počas leta naše pani upratovačky.  Obaja školníci vám pripravili prekvapenie pri vstupe do budovy pri hlavnom vchode. Ďakujeme.

       Novinkou pre nás všetkých bude od októbra elektronický dochádzkový systém príchodov a odchodov zo školy. Momentálne pripravujeme aj možnosť zakúpenia si medzinárodných študentských preukazov, tzv. ISIC.

       Od minulého týždňa sa môžete prihlasovať do sedemnástich krúžkov prostredníctvom webu krúžky v škole. Aj napriek mnohým iným návrhom, zostávajú na tento rok v platnosti vzdelávacie poukazy, ktoré môžete využiť na mimoškolské aktivity. Aké to budú sa dozviete od vašich triednych pani učiteliek na triednickych hodinách a rodičia na prvom triednom aktíve, ktorý sa uskutoční už tento štvrtok, 8.9.2022. Prvý stupeň o 16:30, druhý stupeň o 17:30 h. Ak by ste postrádali  nejaké informácie, milí rodičia, k organizácii prvého školského týždňa, odpovede nájdete na našej webovej a facebookovej stránke. Jednou z najdôležitejších kultúrnych gramotností je slušná a úctivá komunikácia. Ak by ste potrebovali našepkať, tak súčasťou Školského poriadku, s ktorým sa určite oboznámite a pripomeniete si jeho jednotlivé časti, je aj príloha o tom, Ako komunikovať so školou. Rovnako vám, milí žiaci a rodičia oplatíme zdvorilú komunikáciu.

       Máme pred sebou desať mesiacov hier, učenia sa, bádania, spoznávania nového.

       Nenechali sme sa znechutiť neistou politickou situáciou a zodpovedne sme pripravili učebné plány v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom. Výkonové i obsahové štandardy budeme spoločne napĺňať našim školským vzdelávacím programom ,,Škola, ktorej to myslí!“.

       Voliteľné hodiny sme v najväčšej miere využili na posilnenie prvého cudzieho jazyka a to anglického jazyka a zavedenie druhého cudzieho jazyka už od šiesteho ročníka.

       V tomto školskom roku ste mali možnosť výberu medzi nemeckým a španielskym jazykom. Disponibilnými hodinami sme posilnili aj vyučovanie informatiky.

       Príjemná pracovná atmosféra, dobrá klíma sú tiež atribútmi kvalitnej školy. No nadchnúť, motivovať, naučiť, musí vás, milí žiaci, pani učiteľka/pán učiteľ.

       Dovoľte mi, aby som vám predstavila pedagogickú radu pri Základnej škole, Karloveská 61.

       Triednymi pani učiteľkami a pani vychovávateľkami sú v šk. roku 2022/2023:

       Netriedni pedagogickí zamestnanci:

       • Gabriela Vilčeková
       • Alison Jayne Rybánska
       • Nina Šlauková
       • Patrik Páterek
       • Alena Pribišová
       • Juraj Miškovič.

       Srdečne vítam medzi nami nových kolegov a kolegyne a to:

       • Noemi Mészarosovú
       • Líviu Sobinovskú
       • Miloša Kmeťa
       • Máriu Bajnárovú
       • Zuzanu Moravanskú.

       Súčasťou pedaggickej rady je aj Školský podporný tím, ktorý tvoria pedagogickí asistenti a asistentky:

       • Jana Grznárová
       • Andrej Pinkalský
       • Filip Kopányi
       • Jaroslava Hajašová
       • Martina Šestková

       Špeciálna pedagogička:

       • Andrea Ševčíková

       Školská psychologička:

       • Eva Hlistová

       Sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa:

       • Simona Braciníková.

       Jej prehľad i vedomosti o stredných školách určite spoznajú vaši deviataci a ich rodičia. Veríme, milí naši najstarší žiaci, že budete v poslednom ročníku základnej školy dobrým vzorom pre mladších spolužiakov a pri Testovaní 9, dňa 22.3.2023 zužitkujete všetky vedomosti, aby ste boli prijatí na gymnáziá a stredné školy podľa vášho výberu a záujmov. Celoštátne testovaní nebudú len deviataci, ale aj žiaci piateho ročníka a to v stredu, 17.5.2023.

       Každodenné školské radosti i starosti zdieľajú so mnou moje pani zástupkyne a pán zástupca. O inkluzívne prostredie sa stará a vytvára zástupca riaditeľky školy Adam Škopp.

       Organizačne zabezpečuje a metodicky vedie školský klub detí jeho vedúca – Simona Matuská.

       Všetko, čo súvisí so vzdelávaním a výchovou na prvom stupni, patrí do kompetencie pani zástupkyne riaditeľky školy Martiny Lošonskej.

       Pre žiakov, rodičov a vyučujúcich na druhom stupni je nápomocná pani zástupkyňa Gabriela Tomášová.

                   Milí  žiaci, rodičia, kolegovia, prajem vám, aby sme spoločne v zdraví zažívali radostné školské chvíle a aby sme stále našli pomoc, keď ju budeme hľadať.

                   Želám vám, príjemný slávnostný deň a pre prihlásených stravníkov dobrú chuť k obedu, ktorý vám s láskou pripravil náš obľúbený kuchár Rudy.

      • Organizácia ŠKD

      • Vážení rodičia,


       prevádzka ŠKD v prvý školský deň je upravená nasledovne:


       - Činnosť ranného klubu neprebieha, deti nastupujú do školy podľa časového harmonogramu uverejnenom na stránke školy
       - Po skončení triednických hodín si deti prevezmú pani vychovávateľky do príslušného oddelenia /viď rozpis na vchodových dverách oboch budov/
       - Ostávajúce deti z 1.B, 1.C, 1,D budú v prvý deň po ukončení činnosti v triedach sústredené už iba v jednom zbernom oddelení, a to v 1.C triede
       - 1.A ostáva vo svojej triede, kde budú v klube aj deti z 2.B triedy
       - Obed pre prihlásené deti je tento deň zabezpečený od 11.00h podľa harmonogramu
       - V ŠKD sme Vám k dispozícii do 17.00h /skrátená prevádzka iba v pondelok 05.09.2022/
        

       V nasledujúcich dňoch sa činnosť klubu riadi fixným režimom dňa /uvedený na stránke školy a vchodových dverách do budovy

       ODCHODY detí z klubu:
       05.09.2022 – samostatné odchody – musia byť výlučne písomne v zrkadielku/na lístočku
       - V doprovode rodičov – do 13.30h – využite zvončeky pred vchodom do ŠKD, prípadne službu, ktorá bude k dispozícii pri hlavnom vchode
       - 15.00h až 17.00h – služba pri oboch vchodoch do budovy školy

       Za pochopenie ďakujeme a prajeme úspešný prvý krok do školského roka 2022/2023


       Kolektív vychovávateliek