• Novinky

      • Prihlásenie stravníka na stravovanie v Školskej jedálni na šk. r. 2022/2023

      • Nový stravník – žiak 1. ročníka

       Rodič / zákonný zástupca zaregistruje stravníka v kancelárii vedúceho ŠJ. Budeme tu pre Vás v dňoch:

       Streda 31. 08. 2022 8,30 - 13,30

       Štvrtok 01. 09. 2022 11,30 - 16,00

       Piatok 02. 09. 2022 8,30 - 13,00

           Vchod do kancelárie vedúceho ŠJ je zo Sekulskej ulice (biele plastové dvere s nápisom REGISTRÁCIA).

       Všetky potrebné informácie dostanete pri registrácii. Prineste si so sebou prosím  2,- € ako zálohu za elektronický čip.

       Ak nebudete môcť prísť zaregistrovať stravníka vo vyššie uvedených termínoch, prosím pošlite mi emailom na odhlasky@zskarlova61.sk krátku žiadosť o prihlásenie stravníka, do predmetu napíšte PREDREGISTRÁCIA. Na základe tejto žiadosti urobím predregistráciu a v deň nástupu stravníka do školy si osobne vyzdvihnete čip.

        

       Existujúci stravník – žiak alebo zamestnanec, ktorý sa v predchádzajúcom školskom roku už stravoval

       Nie je potrebná osobná návšteva.

       Emailom na odhlasky@zskarlova61.sk  stačí poslať žiadosť jednou vetou (Žiadam o prihlásenie na stravovanie v ŠJ v novom školskom roku 2022/2023 Lucia Prihlásená  III.A).  V odpovedi  dostanete všetky údaje potrebné na platbu. Číslo účtu IBAN (SK57 5600 0000 0086 1850 9008) aj variabilný symbol ostáva ten istý ako v predchádzajúcom  školskom roku.

       Elektronický čip aj prihlasovacie údaje na http://eskoly.sk  budú fungovať aj v novom školskom roku 2022/2023.

        

       Marek Ravasz

       Vedúci Školskej jedálne

       ZŠ Karloveská 61

       841 04  Bratislava

       jedalen@zskarlova61.sk

       0903/255 011

      • Prihlasovanie na KRÚŽKY V ŠKOLE

      • S OZ KRÚŽKY V ŠKOLE spolupracujeme už ďalší rok. Spokojnosť vás rodičov a hlavne vašich detí nás ubezpečuje, že sme si vybrali dobre. Aj tento školský rok už máme pre vás pripravenú bohatú ponuku krúžkovej činnosti TU

       Prihlasovanie je už spustené on-line na: http://www.kruzkyvskole.sk/

      • Príhovor riaditeľky školy pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022

      • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

       2. septembra 2021 sme otvorili brány školskému roku 2021/2022. Po niekoľkých vlnách pandémie spôsobenej vírusom Covid 19,  sme poctivo dodržiavali všetky opatrenia a verili sme, že zostaneme v prezenčnej forme vyučovania čo najdlhšie. So skracovaním slnečných dní pribúdali covidové ochorenia a zvesti o možnom obmedzení školských činností a činností v školských zariadeniach.

       Začal sa kolotoč zmien, ktoré prichádzali neohlásene počas víkendov, voľných dní, sviatkov, počas dňa i v noci. Zostávali sme na 10 dňovom a neskôr 5 dňovom dištančnom vzdelávaní. Niektoré triedne kolektívy aj opakovane. Všetkým Vám patrí moja vďaka za zvládnutie tohto hybridného obdobia.

       Po ostatných polročných prázdninách sme vstúpili do 2. polroka školského roka 2021/2022 s nádejou. Verili sme, že budeme môcť vychovávať a  vzdelávať našich žiakov v bezpečnom prostredí bez karantény. No ešte v mesiaci február som musela nariadiť karanténne opatrenia 27 krát. Moja vďaka je nasmerovaná k Vašim rodičom. Často sa museli veľmi rýchlo rozhodnúť, čo spraviť, aby Vás ochránili, vytvorili bezpečné prostredie a taktiež zabezpečili potrebné technické vybavenie na online výučbu. ĎAKUJEM Vám, milí rodičia.

       Jar začala vytláčať zo sena trávu a taktiež covid z našich tried, domácností a postupne aj z hláv. Pomaly sa začal obnovovať zdravý rytmus školských a mimoškolských aktivít. Boli sme úspešní v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Jazykový kvet, v ktorej získali Tamarka Bublová z 3.B 3. miesto, Natalie Alexíková zo 4. B 2. miesto a Oliver Németh zo 6.A 3. miesto, čo sú výborné umietnenia v celoslovenskej konkurencii. Vedomostná súťaž Všetkovedko je taktiež celoslovenskou a patrí medzi žiakmi 1. stupňa k veľmi obľúbeným. Je špecifická svojím zameraním na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

       Dobré meno školy sme obhájili aj v medzinárodnom projekte Erasmus +, ba čo viac, naši žiaci a vyučujúci kvalitne prezentovali Karlovu Ves a slovenskú históriu i tradície. Z týždenného pobytu pod názvom Drama week si odniesli zážitky žiaci a učitelia z Litvy, Rumunska, Turecka, Portugalska a Grécka. Na slnečnej gréckej Kréte nás žiaci reprezentovali ľudovým tancom. Práve v týchto dňoch končí predposledná mobilita v Rumunsku, kde nás zastupujú žiaci aj prostredníctvom fyzikálnych pokusov.

       Tak ako sa individuálne venujeme zdravotne znevýhodneným žiakom, tak integrujeme aj nadaných žiakov. Tí sa pravidelne zúčastňujú IQ olympiády a Logickej olympiády.

       Posledný marcový týždeň sme sa viac ako inokedy venovali čítaniu s porozumením, vzájomným obohacovaním sa z prečítaného a zážitkovým učením pri tvorbe čitateľských denníkov.

       Učiť žiakov dobročinnosti a nezištnej pomoci je prirodzenou súčasťou našej školy. No nikdy sme si nemysleli, že teóriu využijeme v praxi pri našom blízkom hraničnom susedovi – Ukrajine. Utečenci pred vojnou získali status odídencov a boli postupne zaraďovaní do tried. Tvorivé trhy – Pomáhať pomáha, sú dôkazom našich dobrých úmyslov a dobroprajných ľudí.

       Shanovni studenty, dyakuyemo za spivpratsyu ta harnoho lita.

       Podporu onkologickým pacientom sme vyjadrili zapojením sa do celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov.

       Karloveský magazín je náš nový školský časopis. Informuje nás o živote školy, no aj o životoch našich kolegov a kolegýň.

       Po dlhom sedení doma sme sa tešili aj na športové aktivity. Realizovali sme plávanie žiakov 3. ročníka, McDonalds cup, Okresné Kolo vo vybíjanej, kde sme získali 2. miesto, súťaž v plávaní – Memoriál A. Dubčeka – zo štyroch prvých miest získali naši žiaci 3 prvé miesta. Blahoželáme.

       Školský Klub Detí, teda šikovné pani vychovávateľky, pripravili v tomto polroku zaujímavé výchovné  činnosti: Marec mesiac knihy, Apríl mesiac dopravnej výchovy, darčeky pre mamičku, Indiánsky deň v niektorých oddeleniach, Karneval,  Športovo-zábavné popoludnie, kde sme sa ozaj zabavili a videli to aj prítomné koníky.

       Zápisom detí do 1. ročníka sme získali, veríme že bystrých spolužiakov na ďalších 9 rokov.

       V apríli sme opatrne otvárali dvere rodičom a verejnosti. Ešte stále na nás číhal Covid, no my sme jeho nástrahy disciplinovane zvládli. Po prvý krát sme pripravili workshop artefiletiky pre rodičov. Už teraz vieme, že nie posledný.

       Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sme boli opäť testovaní v dvoch predmetoch. Výsledkové listiny Testovania piatakov a Testovania deviatakov hovoria jasne:

       T5  - v matematike sme lepší ako slovenský priemer o 13,4 % a v SJL o 12,4 %

       T9 -  v matematike sme lepší ako slovenský priemer o 16,3 % a v SJL o 6,1 %

       V máji sa roztrhlo vrece školských výletov. Boli ste na rôznych miestach Slovenska, ale i v zahraničí. Vďaka patrí pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré pre Vás vybavili všetky náležitosti, pripravili program a venovali Vám svoj čas aj mimo školského vyučovania. Pri príležitosti osláv MDD súťažili žiaci 2. stupňa o Pohár riaditeľky školy v športových súťažiach. Najlepším športovcom školy sa stal Jakub Patócs. Najšportovejšou triedou je v tomto roku VI.A trieda.

       Matematický Klokan zas preveril naše schopnosti logicky myslieť. Zaradili sme sa medzi 20% najúspešnejších škôl na Slovensku.

       Zážitkové vzdelávanie je jednou z foriem našej práce, ako Vám uľahčovať získavanie vedomostí. Do tejto kategórie určite patrí Mobilné planetárium, atrefiletika v školskom areáli, návšteva botanickej a zoologickej záhrady. Escape room nás preverilo v rýchlom a správnom uplatňovaní vedomostí hrou. V 3. A dokonca sledovali vývin z nie veľmi pohľadnej húsenice až po krásneho motýľa. Besedami so spisovateľmi v karloveskej knižnici ste možno začali rozmýšľať nad Vašou prvou poviedkou, či knihou básní.

       Odkiaľ máme v Karlovej Vsi vodu, ako sa filtruje a na mnoho ďalších otázok ste dostali odpovede vo vodárenskom múzeu. Váš záujem o prírodu a procesy v nej preukazujete aj výbornými výsledkami v biologickej olympiáde, kde v okresnom kole získali 1. miesto naši Krtkovia zo 4. C a 3.A triedy. Zapojili ste sa do olympiád v cudzom jazyku. Pani učiteľky pripravili aj olympiádu v anglickom jazyku pre mladších žiakov.

       Nesnažíme sa Vás nie len vzdelávať, ale aj vychovávať. To, že sa nám to darí v spolupráci s vašimi rodičmi, vidíme aj na spoločenských akciách. Jednou takou bola aj návšteva divadelného predstavenia na Novej scéne žiakov 8. a 9. ročníka. Jednou z posledných školských akcií bol náš deň, Deň školy. Verím, že ste si ho naplno užili a po skončení sa dobre nasýtili chutnou pizzou od Rudyho. Nášmu výbornému šéfkuchárovi pomáhajú v kuchyni Majka, Melinda a Tonko. Aby sme mali všetko načas nakúpené a zaplatené, o to sa vzorne stará vedúci školskej jedálne Marek.

       Určite ste si všimli usilovnú prácu našich piatich pani upratovačiek, a to pani Betky, Andrejky, Milky, Ingridky a Silvii. Pracovité ruky pánov školníkov Petra a Andreja nemôžu byť všade, preto, prosím dávajte pozor na naše školské prostredie.

       Ktokoľvek príde do našej školy, je privítaní v kancelárii prvého kontaktu pani tajomníčkou Ivetkou Kašparovou. Ak chceli deviataci kúpiť spreje na náš nový nápis pred vchodom do školy, museli osloviť financ majsterku, ekonómku školy Zuzku Bakošovú. Všetkým nepedagogickým zamestnancom patrí moje úprimné  a veľké ĎAKUJEM.

       Ocenenia a poďakovanie od pani starostky MČ Karlova Ves si v tomto školskom roku prevzali pani učiteľky: Alenka Žureková, Andrejka Navarová a 3 deviataci: Marek Harcek, Dávid Zliechovec a Jakub Sekeľ, získali status ŽIAK ROKA.

       Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

       V 2. polroku školského roka 2021/2022 udeľujem pochvalu od riaditeľky školy 195 žiakom 1. a 2. stupňa.

       Pokarhanie od riaditeľky školy udeľujem 8 žiakom 2. stupňa. Dvom žiakom z V. B a VIII. A. Po jednom žiakovi z tried VI.A, VII.A, VII.B a IX.B. Prosím triedne pani učiteľky, aby po skončení tohto vysielania zaslali žiakov na pokarhanie do zborovne školy. Jeden žiak z 2. stupňa neprospel z viacerých predmetov. Opravné skúšky mu nie sú umožnené. Jeden žiak má zníženú známku zo správania na stupeň, menej uspokojivé.
       Dnes v zborovni školy bude, podľa harmonogramu, prebiehať aj oceňovanie najlepších žiakov 2. stupňa.

       Pani učiteľka, pán učiteľ, pani vychovávateľka, školský podporný tím a každý jeho člen. Ste tými, ktorí tvoria kvalitné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu a práve ten je dôležitý. Proces i zážitok z neho. Ďakujem Vám za ochotu hľadať riešenia, naslúchať potrebám žiakov a kolegov, za nebojácnosť implementovať inovatívne metódy a za rešpektovanie inakosti.

       Prajem vám všetkým zdravie, aby ste sa mohli smiať a milovať, radosť z obyčajných dní a šťastie pri návrate domov z ďalekých ciest.

       Dovidenia v novom školskom roku, ktorý sa začína vyučovaním v pondelok 5. septembra 2022.

       S úprimným pozdravom Eva Horníková, riaditeľka školy

      • Zber papiera

      • V dňoch 20. - 22. júna sa uskutočnil na našej škole zber papiera.

       Takmer všetky triedy prispeli svojím dielom k ochrane našich lesov, za čo im pekne ďakujeme.

       V niektorých triedach priniesli papier piati, šiesti, v iných zachraňoval česť triedy jeden žiak. Spolu sa nám podarilo vyzbierať takmer štyri a pol tony papiera.

       V rebríčku podľa počtu vyzbieraných kilogramov na triedu obstáli najlepšie triedy:

       1.miesto         4.C      393,05 kg

       2.miesto          6.A       386,45 kg

       3.miesto          7.B      312,5 kg

        

       Výsledky v súťaži jednotlivcov:

       1.miesto         Julka Mikulášová zo 6.B     311,6 kg

       2.miesto          Eliška Šandorová zo 6.A        291,5 kg

       3.miesto          Matúš Báňas zo 7.B              279 kg

       4.miesto          Lucka Deáková zo 4.C          276,8 kg.

        

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príspevok k ochrane našej planéty.

      • Erasmus+ Mobilita v rumunskej Suceave

      • Štyria žiaci z ôsmych ročníkov Lucia Čavojová, Štefánia Kokavcová, Jakub Patócs a Daniel Zaťko v piatok skoro ráno odleteli z viedenského letiska do Sucevy v Rumunsku spolu s pani učiteľkami Dolnickou a Veľasovou. Hoci program mobility začal až dnes, naši nezačali spoznávať mesto už v deň príchodu. V piatok ich po centre mesta previedla koordinátorka projektu z Rumunska. Spoznali tak jeho historické budovy, hlavné námestie, sochy známych rumunských osobností, parky či miestne obchodíky a reštaurácie. V sobotu bola ich sprievodkyňou ďalšia pani učiteľka angličtiny, ktorá ich sprevádzala vedeckým a historickým múzeom. Deň s ňou zakončili v zábavnom parku s kolotočmi. Keďže sa za dva dni naučili orientovať v meste a využívať mestskú dopravu, sami sa vrátili do hotela a večer si vyšli na námestie za kultúrnym vyžitím. V tomto čase prebiehali v Suceave veľké slávnosti pri príležitosti dní mesta, preto námestí každý večer prebiehal kultúrny program. Žiaci s pani učiteľkami tak mali možnosť zúčastniť sa oba dni víkendu koncertov významných rumunských hudobníkov a spevákov, ako napr. Andra či Inna.V nedeľu si žiaci prešli prezentáciu, aby sa pripravili na prvý deň mobility. Následne navštívili obchodné centrum a podvečer sa rozhodli oddychovať, aby nabrali sily do nasledujúcich dní. Záverečný program ku dňom mesta si však nenechali ujsť. :)

       Prvý deň mobilityV pondelok sme sa po raňajkách presunuli do partnerskej základnej školy Scoala Gimnaziala, kde nás privítali tradične chlebom a soľou. Potom nasledoval krátky uvítací program a prezentácie krajín zapojených do projektu.Následne sa žiaci a vyučujúci presunuli na suceavskú univerzitu Stefan cel Mare, kde ich vedeckí pracovníci oboznámili s výskumom v oblasti ekológie. Bližšie sa venovali výskumu stromov a ich letokruhov. V závere navštívili tzv. zelenú strechu, ktorú tvorili nenáročné druhy celoročných rastlín.Poobede sa v zmiešaných skupinách vydali na "treasure hunt" v centre mesta. Ten zakončili krátkym vyhodnotením a návštevou pravoslávneho kostola.Podvečer ich čakala nielen ochutnávka tradičného jedla, ale aj tradičnej hudby v tradičnej dedinke. Naučili sa tiež tancovať niekoľko tradičných tancov, ako napr. Hora.

       Už teraz si všetci odnášajú množstvo dojmov, zážitkov a skúseností. O niektoré z nich sa s vami podelili sami žiaci:"Páčila sa nám ochota ľudí nám pomáhať a sprevádzať nás počas víkendu a kvalita hotela. Tiež si myslíme, že sme vytvorili výborný tím." (Jakub, 8.B a Daniel, 8.A)"Najviac sa mi páčili a stále páčia ľudia, ktorými sme obklopení. Veľmi som si užila doterajší program a jedlo je vynikajúce. Popri nabitom programe sme stihli aj iné aktivity, napríklad dva koncerty. Pozdrav z Rumunska." (Štefánia, 8.A)"Veľmi sa mi páči, že sme mali možnosť prejsť sa po meste, ktoré je nádherné. Aj keď som vyberavá, vždy som si našla niečo, čo mi chutilo. Za mňa je tento výlet veľmi dobrý." (Lucia, 8.B).

       Ďakujeme Rumunskému tímu za pohostinnosť a krásne spomienky. Tešíme sa na program nasledujúcich dní.

      • Letný tábor mladých spisovateľov - Ako sa stať spisovateľom?

      • Baví vás čítanie? Radi píšete a tajne dúfate, že možno raz budete v rukách držať svoju skutočnú knihu? Chcete vedieť to tajomstvo? V tom prípade je pre vás Letný tábor mladých spisovateľov tým pravým stretnutím. Počas piatich dní dostanete možnosť stretnúť sa so spisovateľom a vydavateľom, podeliť sa so svojou tvorbou a získať aj spätnú väzbu. Odpovieme aj na otázku, aká je cesta rukopisu zo zásuvky až do vydavateľstva a až do poličiek kníhkupectiev. A na záver si urobíme spoločnú čítačku pre rodinu a priateľov v knižnici. Ak máš záujem, prihlás sa na kniznica@karlovaves.sk.

       Tábor sa uskutoční v dňoch 11. – 15. júla od  9.00 – 12.00. Je určený pre čitateľov vo veku 8 – 12 rokov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Zadarmo je pre všetky deti registrované v Karloveskej knižnici.

      • Denný letný zážitkový tábor pre deti s Ukrajiny s výučbou slovenského jazyka

      • Máte vo vašom okolí ukrajinské deti? Vďaka dotácii od nadácie INTEGRA máme pre ne ponuku na leto plné zážitkov.

       Dajte ukrajinským mamičkám vo vašom okolí vedieť, že denné letné tábory v Petržalke budú tento rok aj pre ich deti.

       5 fantastických dní len za 50€

       Strava aj poistenie v cene

       Jedinečný výlet na Divokú vodu

       Zdieľajte, pomáhajte, hlasujte za dobrú vec

       Prihlášky v UA už TU: https://tabory.benitim.sk/ua/

       FB: https://www.facebook.com/Benitimpredeti/photos/a.859517984130008/5384914718256956/

      • Vyhodnotenie školských kôl a okresného kola biologickej olympiády v kategórii F (3. – 5. ročník)

      • Príroda nášmu srdcu najmilšia, je pre našu myseľ najkrajšia.

       Veď na horách a na lúkach je vôňa príjemného žitia, veď v lesoch a na čistinách je vôňa nádherného bytia.

       Kde príroda vyžaruje krásu a čistotu, každý kameň, strom, či zviera majú svoju podstatu.

       Horský potok valiaci sa dole dolinou, je ako život spätý s krásnou prírodou.

       Ranná rosa v háji zelenom, všetko je tu svieže po novom.

       Slnečné lúče príjemné a hrejivé nám dávajú veselú myseľ, ľahký vánok nám vymazáva všetko, čo nám príde na myseľ.

       Jar, leto, jeseň, zima sú štyri ročné obdobia, dúfam, že nám to vždy dobre vyzdobia.

       Nie je to len o dobrej nálade, môže to byť aj o dobrej výhode.

       Môže to byť príjemnou zábavou, žiť v súlade s veľkou prírodou.

       Nežijeme tu iste náhodou, môže to byť pre nás veľkou slobodou.

       Len človek nevie, že myslenie spôsobuje mnoho omylov, a takto je to potom s našou prírodou.

       Svet je naše veľké zrkadlo, čo nás práve teraz asi napadlo.

       Veď tak málo stačí, aby sme tu mohli dobre žiť, veď tak málo stačí, aby sme tu mohli dobre byť.

       Veď tak málo, tak málo stačí, aby sme tu mohli veľmi dobre žiť, veď tak málo, tak málo stačí, aby sme tu mohli veľmi dobre byť.

       Šťastie je produktom pozorného žitia, je zázrakom výborného bytia.

       Táto básnička nie je iba pre niektorých, v prípade poučenia a potešenia pre všetkých.

      • Shadow Puppet Theatre

      • During Erasmus Drama week here in our school, Portugal performed a Shadow Puppet Theatre. I was totally inspired by this idea so for the past two months my 6th grade groups have planned a story, written a story (in the past tense), prepared puppets during art class and presented their stories to their classmates as well as to some third and fourth graders. The theme was Expeditions. The process was new and challenging for us all but it was a success. They were able to critically but positively evaluate their own performance and that of their classmates in English. They themselves admitted that it was harder than they expected, that writing the story was a lot easier than performing it. The students pushed themselves out of their comfort zone and I am proud of each one of them.

      • Plavba po Dunaji

      • Dňa 28.6.2025 sa vybraní žiaci (45 žiakov) z našej školy zúčastnili zážitkovej plavby po rieke Dunaj, ktorú organizovalo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja. Počas plavby absolvovali naši žiaci sériu prednášok zameraných na environmentálnu východu zameranú na celé povodie našej najväčšej rieky. Zavŕšenie programu bolo pod hradom Devín, kde na deti bol nachystaný edukačno-zabavný program s množstvom ukážok a aktivít, ktoré si deti mohli vyskúšať.

       Cieľom akcie bolo motivovať samosprávy a obyvateľov k väčšej angažovanosti v oblasti čistoty rieky Dunaj a jeho prirodzeného prostredia, ktoré je aj v rámci našej krajiny unikátne a jedinečné.