• Novinky

      • Deň otvorených dverí

      • 04.04.2023 sa otvorili brány školy pre súčasných rodičov a žiakov, ale hlavne pre budúcich prváčikov a ich rodičov.

       Všetci si s veľkým záujmom prezreli triedy, odborné učebne, školský klub detí, jedáleň a telocvičňu.

       Prehliadka školy nebola len pasívna, ale aj aktívna, pretože deti si mohli vyskúšať na chodbách stolný futbal, interaktívne hry, odpočinkové miesta, tvorivé a zážitkové aktivity.

       Na zvedavé otázky odpovedali odborní a pedagogický zamestnanci. Svoju dôležitú úlohu si zodpovedne splnili starší žiaci, ktorí  sprevádzali rodičov a ich detí po škole.

       Spokojnosť na tvárach návštevníkov bola odmenou za vynaloženú námahu pri príprave tohto veľkého a dôležitého dňa pre našu školu.      

       Ďakujeme a tešíme sa na zápis !

      • Mladý spisovateľ

      • Mladý spisovateľ

       v tomto školskom roku si počas mesiaca marec, ktorý je označovaný za mesiac kníh, školský parlament pripravil pre žiakov našej školy novú súťaž s názvom Mladý spisovateľ. Jej cieľom bolo nielen vzbudiť fantáziou a predstavivosť, ktoré sa následne premietli do zaujímavých príbehov a básní, ale aj podporiť písomný prejav mladých ľudí. Celkovo sa do súťaže zapojilo 15 nádejných spisovateľov. Následne prebiehalo hodnotenie poézie i prózy členmi školského parlamentu i vybranými pani učiteľkami a taktiež našou pani psychologičkou. Výber víťazov bol veľmi náročný. Každé jedno dielo bolo totiž výnimočné a svojich čitateľov zaujalo iným spôsobom. Po zohľadnení každého hlasu porotcov najlepšie tri miesta obsadili títo žiaci:

       1.miesto – Filip Práznovský, 3.B

       2.miesto – Nela Káčeríková, 4.A

       3.miesto – Lucia Kopecká, 6.B

       Veríme, že aj Vám sa ich príbehu budú páčiť.

       Ing. Júlia Kuchtová

      • Jazykový kvet - - LANGUAGE FLOWER

      • Žiaci našej školy boli aj v tomto školskom roku úspešní v recitácii v anglickom jazyku. V krajskom semifinálovom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet sa o postup do finálového kola zaslúžili až štyria naši jazykovo a recitačne zdatní žiaci. Srdečne im blahoželáme a želáme úspešnú reprezentáciu školy aj v krajskom finále!

       TU SÚ NAŠE  MALÉ VEĽKÉ TALENTY

       I. kategória (1. stupeň), próza - prevzatá tvorba: Matúš Nemčovský (3.C) a Tamara Bublová (4.B)

       II. kategória (2. stupeň), próza - prevzatá tvorba: Samuel Filip Košík (5.B) a Barbora Blahová (9.B)

       Mgr. Dominika Dolnická

      • Artefiletika v 4.A - Spoločná hostina

      • Ako môžu vyzerať spoločné raňajky, obed, či večera počas výtvarnej výchovy? Prostredníctvom artefiletiky si každý žiak v 4.A náhodne vybral 3 druhy potravín, z ktorých musel pripraviť (nakresliť) jedlo alebo nejaký nápoj.

       Keď už jedlo bolo hotové začali s prípravami na stolovanie. V jednotlivých skupinách si, tak mohli užiť spoločnú hostinu.

       Pri reflexii sa žiaci rozprávali o tom, ako sa im v skupine pracovalo, čo bolo pre nich najľahšie, čo naopak najťažšie. S akými problémami sa pri procese stretli a ako sa im ich podarilo vyriešiť. A v neposlednom rade, aký zážitok z toho mali.

       Nakoniec sme výslednými artefaktmi vyzdobili prechodovú chodbu, ktorá smeruje aj do jedálne.

       Adam Škopp, Katarína Nemčovská

      • Svetový deň vody

      • 22.marec zarezonoval v povedomí našich žiakov ako Deň vody. Že to s ochranou tejto vzácnej, pre náš život ničím nenahraditeľnej tekutiny myslia so všetkou vážnosťou, dosvedčuje ich záujem a nasadenie, s ktorým sa tejto problematike venovali.

       Prváci správnym usporiadaním slov do viet a priradením obrázkov do formy veľkoplošných plagátikov zdôraznili vzácnosť vody a jej nevyhnutnosť pre ľudí, zvieratá i rastliny. Zložením puzzle do tvaru kvapky sa dozvedeli o spôsoboch jej šetrenia.

       Druháci na vzácnosť vody a potrebu jej šetrenia reflektovali jednotlivo každý svojou životadarnou kvapôčkou, lejúcou sa z oblohy či prúdiacou z vodovodného kohútika.

       Vyššie ročníky stvárnili kolobeh vody v prírode, vodstvo Slovenska, vypracovávali zaujímavé  pracovné listy a pohrali sa so skúmaním vlastností vody. Modré oblečenie, kvapôčkové čelenky a pitie vody z vodovodu umocnili vedomie vzácnosti vody i potrebu zachovania jej čistoty.

      • Marec mesiac kníh

      • Marec – mesiac kníh si žiaci našej školy pripomenuli so zanietením náruživých čitateľov. Do Týždňa s knihou vhupli v kostýmoch svojich obľúbených literárnych postáv. Dojmy z prečítaných kníh stvárnili do podoby čitateľských denníkov, ktorým na mieru ušili obálky podľa svojich predstáv.

       Prváci pocity z prečítaných ľudových rozprávok zvečnili v krásnych ilustráciách, druháci sa pohrali s leporelom vo forme obrázkovej osnovy.

       Tretiaci pridali spracovanie a prezentáciu prečítaných ľudových povestí.

       Štvrtáci sa s vervou pustili do zbierania a triedenia informácií o životopise, diele a posolstve našich literárnych velikánov, ktoré projektovo pretavili do podoby lapbookov.

       Vrámci akcie Starší čítajú mladším si žiaci vyšších ročníkov pripravili zaujímavé úryvky kníh a po prečítaní mladším deťom preverili ich aktívne počúvanie vhodne zvolenými otázkami.

       Emočné prežívanie literárnych osudov umocnili prednesy víťazov školských a okresných kôl recitačných súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.

       A že sa deti s prečítanou knižkou radi podelia so svojimi vrstovníkmi, dosvedčila bohatá účasť na knižnej výmennej burze.

       Zaujatosť rôznorodými čitateľskými aktivitami len potvrdila pevné miesto hodnotnej knižky v osobnostnom a citovom rozvoji i dnešných detí.

      • MIDIcoolvolley žiačok ZŠ

      • Posledný marcový deň nás naše žiačky: Lucia Szallayová, Eliška Šandorová, Sofia Jurištová, Hanka Hillová, Kristína Labajová a Victoria Globanová reprezentovali v školskej šúťaži MIDIcoolvolejbal na ZŠ Tilgnerova. Naše dievčatá si počínali skvele a vybojovali 3.miesto na lokálnom kole v silnej konkurencii.

       Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

      • 3x3 STREETBASKET žiakov ZŠ

      • Dňa 30.3.2023 sa v CVČ Klokan uskutočnilo okresné kolo v 3x3 streetbaskete žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci: Kulík Martin, Marton Matej, Ventruba Adam a Vydarený Richard. Chlapci obsadili vo svojej skupine 3.miesto, čo nestačilo na postup, ale vzhľadom na to, že boli najmladší z konkurenčných družstiev si počínali veľmi dobre.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • MIDIcoolvolley žiakov ZŠ

      • Dňa 31.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v midicoolvolejbale v Devínskej Novej Vsi, kde mala aj naša škola zastúpenie. Naši siedmaci: Adamec Ondrej, Bohucký Tomáš, Bolla Maxim, Priehradník Roderik, Ťapuš Jakub a Vydarený Richard. Chlapci dosiahli rovnaký počet bodov ako ZŠ Bukovčana a podľa pravidiel len počet víťazstiev z dvoch odohratých turnajov rozhodol o tom, že sa umiestnili tesne za prvým miestom.

       Chlapcom blahoželáme za ich bojovnosť a krásny výkon.

      • Školský futbal SFZ - futbal žiakov

      • Dňa 20.3.2023 sa uskutočnilo kolo školského pohára organizované slovenským futbalovým zväzom, kde aj naši žiaci vzorne reprezentovali školu. Naši chlapci si počínali skvele a obsadili 3.mieste vo svojej skupine, ktoré bolo, žiaľ, prvé nepostupové.

       Ďakujeme za  peknú reprezentáciu: Ondrejovi Adamcovi, Tomášovi Bohuckému, Maximovi Bollovi, Roderikovi Priehradníkovi, Jakubovi Ťapušovi zo siedmeho ročníka a šiestakom: Roland Schavel a Matej Marton.

      • Deň učiteľov

      • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

            pred 431 rokmi sa v moravskej Nivnici narodil Jan Amos Komenský, jazykovedec, filozof a pedagóg, nazývaný aj  „učiteľ národov“. Pri svojom putovaní Európou zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je nadané alebo menej bystré, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“. Pre mnohých z nás je vzorom, osobnosťou, ktorú obdivujeme a chceme sa jej podobať. A možno si pri tom ani neuvedomujeme, že takým istým vzorom sme pre svojich žiakov aj my sami... My, s našimi schopnosťami, vedomosťami, ale i nedostatkami a náladami... Sme to predsa my, učitelia, s kým je dieťa v každodennom kontakte, naviac v  období, keď bytostne potrebuje ukázať smer svojho života... Životy detí ovplyvňujú smerovanie spoločnosti, ktorá nám prostredníctvom rodičov zveruje do rúk to najcennejšie čo má – deti,  zároveň však kladie na našu prácu aj maximálne nároky.

       Viesť človeka od útleho detstva k spoznávaniu sveta je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ/UČITEĽKA.

       Učiteľ hrdý na svoje poslanie, na výsledky svojich žiakov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce... UČITEĽ, ktorý je tolerantný k nedostatkom a slabostiam rodičov, dôsledný v nárokoch na svoje výkony a rešpektujúci  individualitu kolegov.

            Som presvedčená, že dnešný deň by mal byť dňom  našej stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. Ocenenia práce, ktorá je potrebná v každej dobe a nedá sa ničím nahradiť. 

       Niekedy však príde taká chvíľa, keď napriek námahe a snahe máme pocit, akoby sa výsledný efekt Nášho snaženia stratil. Ale len naoko. Všetko to, čo deťom dávame, existuje ďalej v nich – žije v ich srdci a mysliach. Tam sa ukladá každé slovo, pohladenie i pokarhanie. To, čo dnes zasejeme, to nájdeme za pár rokov v slovách a činoch lekárov, inžinierov, vedcov i politikov.
       Snažme sa, aby sme na  plody našej spoločnej práce boli vždy hrdí. Preto aj túto slávnostné stretnutie pedagogických a odborných zamestnancov využime na krátke zamyslenie. Vždy to tak býva, a ani teraz sa neubránime tomu, aby sme sa neobzreli za tým, čo sme vykonali za uplynulé obdobie a nepouvažovali nad tým, čo ešte treba urobiť, aby „školská žatva“ bola bohatá, naplnená vedomosťami a profesionálnymi zručnosťami našich žiakov.

       Pedagóg dostáva napriek všetkým zložitostiam  od života obrovské zadosťučinenie v podobe pocitu hlbokého šťastia a spokojnosti z úspechov svojich žiakov, do osudu ktorých sa zapísal aj on sám...

            Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
       zaželám Vám všetkým  pevné  zdravie, veľa pedagogického optimizmu a nadhľadu, pracovných úspechov i osobného šťastia.
       Nezabudnime, že učitelia boli vždy tými, ktorí hrdo niesli pochodeň poznania a zapaľovali v dušiach plamienky vedomostí...

       Umelá inteligencia môže napísať pekný príhovor, tento ešte nepísala , no nedokáže utrieť slzu ani objať. Keď to naši žiaci, či kolegovia potrebujú.

       Za celoživotnú prácu a dlhoročný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese, za prácu a výsledky regionálneho významu, ktoré šíria dobré meno školstva v mestskej časti Bratislava Karlova Ves, bude 28. marca 2023  udelené  Poďakovanie a uznanie starostky MČ Karlova Ves
       pri príležitosti DŇA UČITEĽOV 2023:

       RNDr. Gabriele Tomášovej a Mgr. Jane Čerňanskej.

       S úctou Eva Horníková, riaditeľka školy

       Dôležitosť učiteľov a učiteliek nepotvrdzujú ich platy. Ako je to v iných krajinách?

      • Aktualizácia telefonických kontaktov školy

      • Vážení rodičia,

       dávame Vám do pozornosti aktuálne telefónne kontakty do školy:

       RECEPCIA ŠKOLY: 0903 624 822

       SEKRETARIÁT ŠKOLY: 0911 108 804

       ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 0903 646 738

       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: 0903 255 011

      • Predstavenie Škaredé káčatko

      • O kultúrny zážitok sa našim žiakom 1. stupňa postaralo divadlo Oskar. Zahrali nám predstavenie Škaredé káčatko. Prekrásne kulisy a umenie hercov nás vtiahlo do deja. Deti si predstavenie užili a čerpali z neho námety aj na ďalších hodinách.

      • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

      • V dňoch 13. – 15. 3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl počas troch dní prezentovali svoje recitátorské umenie.

       Naša škola mala úspešné zastúpenie v každej z troch kategórií.

       I. kategórii v prednese poézie,  získal 1. miesto Pavol Vršanský, žiak 3.A, v II. kategórii v prednese prózy sa na 3. mieste umiestnil Matej Marton zo 6.B. Žiačka 8.A, Karolína Martinková, získala v III. kategórii v prednese prózy 3. miesto.

        Oceneným srdečne blahoželáme a Paľkovi držíme palce v krajskom kole!

      • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      • Dňa 3.3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín pre žiakov druhého stupňa. Súťaže sa zúčastnilo 19 recitátorov.

       Výsledky

       II. kategória – próza

       1. Matej Marton – 6. B
       2. Elena Slížiková – 5. C, Adela Hajašová – 5. B
       3. Karin Vršanská – 5. B

       II. kategória – poézie

       1. Nela Kolinská – 6. A
       2. Natália Šuplatová – 6.A
       3. Eliška Kákošová – 5. C

       Výsledky – III. kategória – próza

       1. Karolína Martinková – 8. A
       2. Matej Anda – 8. A
       3. Adela Pulišová – 8. A

       III. kategória – poézie

       Hana Kureková – 8. A

      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 25. 1. 2023 sa konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Ivana Ehnová a Júlia Mikulášová. V silnej konkurencii sa Júlia Mikulášová, žiačka 7.B triedy, umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

      • IQ olympiáda

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       dovoľujeme si Vám pripomenúť registráciu do 12. ročníka súťaže IQ olympiáda. Súťaž je celoslovenská, pre všetkých žiakov ZADARMO a môžu získať skvelé hodnotné ceny.

       Zapojiť sa môže každý žiak 5. - 9. ročníka ZŠ alebo prímy až kvarty osemročných gymnázií. Minulý rok sa do súťaže zapojilo 9 858 žiakov z celého Slovenska

       Registrácia prebieha do 31.03.2023 na www.iqolympiada.sk. Po tomto termíne už nebude možné žiakov registrovať.

       Školské kolo bude spustené v termíne 13.04.2023 - 21.04.2023. Test trvá 30 minút a bude možné ho robiť zo školy aj z domu.

       Finále súťaže bude aj tento rok vo veľkolepých priestoroch. Konkrétne 12.6.2023 na Zvolenskom zámku. Žiaci môžu vyhrať hodnotnú elektroniku, spoločenské hry, knihy a iné zaujímavé ceny.

       Bližšie informácie sa môžete dočítať tu: www.iqolympiada.sk

       12. ročník IQ olympiády prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

       V prípade otázok nás kontaktujte na sutaz@iqolympiada.sk a v prípade technických problémov na help@iqolympiada.sk